عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت دوم


عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت دوم

عوارضB.P.H

-انسداد ادراری(Urinary Retention)-عفونتهای ادراری U.T.I-هما چری گروس (Gross Hematuria)- سنگ مثانه-دیورتیکول مثانه- نارسایی کلیهتو ضیح اینکه ۲۰- ۵۰ درصد کسانی که مورد جراحی پروستاتقرار می گیرند سنگ مثانه دارند.

ارزیابی تشخیص اولیه

۱- شرح حال۲- معاینه بالینی شامل D.R.Eو معاینه عصبی ۳-U/A۴- کراتینین سرم (Cr) - البته در پنجمین کنگره بین المللی Consultation on B.P.Hکه انجام آنOptional   یا Secondary عوان گردید۵-P.S.A اندازه پروستات که به هنگام D.R.E تعیین می شود نباید عنوان معیاری جهت تعیین نیاز و یا عدم نیاز به درمان به کاربرده شود و U/A ممکن است هماچوری و یا U.T.I را به ما نشان دهد به هر شکل در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق باید بیمار ابتدا از نظر پاتولوژی های دیگر بررسی شود.افزایش Cr در یک بیمار مبتلا به B.P.H اندیکاسیونی جهت انجام سونوگرافی کلیه و مجاری فوقانی می باشد. در نظر داشته باشیم که اگر شخصی مبتلا به B.P.H نارسایی  افزایش می یابد.در کلیه افرادی که ما انتظار طول عمری معادل  ۱۰ سال یا بیشتر داریم P.S. Aمی بایست چک شو د

تستهای تشخیص تکمیلی

در صورتی که ۸ < P.S.S.1 باشد، ارزیابی اولیه نشان داده است که علائم بیمار ممکن است .B.P.Hell نباشد، پس می بایست.از تست های تشخیصی  تکمیلی استفاده نمود که این تستها عبارتند از :۱- Flow Rate Test2- تعیین Residual Urineبه کمک سونو گرافی یا کاتتریزاسیون۳- مطالعات  Pressure-Flow 

 تصویر برداری از مجاری ادراری فوقانی :

تصویر برداری رنگی (I.V.P ) از مجاری فوقانی ادراری در تمامی بیماران لازم نبوده و مجوزهای آن به قرار زیر است:-هماچوری-عفونت مجاری ادراری-نارسایی کلیه۵- سابقه جراحی بر روی مجاری فوقانی- تعدادی از محققان تاکید دارند که در اشخاصی که اندیکاسیون مطالعه مجاری فوقانی وجود دارد به جاری IVP از KUB+ سونوگرافی + بررسی عملکرد  کلیه  با  Cr استفاده شود

 نحوه پیشرفت بیماری

پژوهش نشان داده است که B.P.H و LUTS ناشی از آن یک  بیماری پیشرونده است

درمان B.P.H 

اگر اندیکاسیون مطلق جراحی وجود نداشته باشد، خود بیمار باید یکنقش اساسی در تعیین نوع درمان داشته باشد به طوری که ممکن است درمان جراحی روش مناسب تری برای شخصی با علائم و شدت متوسط که به شدت از علائم خود احساس ناراحتی می کند و خواستار جراحی است باشد، تا شخصی که علائم شدید دارد ولی احساس ناراحتی نمی کند۷۳ درصد کسانی که احتباس ادراری (Urinary Retention) داشته اند ظرف یک هفته Retention پیدا می نمایند و همچنین اندازه پروستات نباید جهت تصمیم گیری برای لزوم یا عدم لزوم درمان استفاده شود.

مراقبت

در شرایط زیر بایستی بیماران مورد نظر را تحت نظر قرارداد:اگر اندیکاسیون قطعی جراحی وجود نداشته باشد(۱)- بیماران با ۷>IPPS تحت نظر قرار می گیرند.(۲) - در بیماران با ۸ <IPPS چنانچه بیمار بخواهد از روشهای درمانی جراحی و یا غیر جراحی استفاده نشود می توان بیمار را  تحت نظر گرفت عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد