عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت اول


عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت اول

عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم

  الف - بزرگ شدن پروستات همان گونه که مشخص است تا پروستات بزرگ نشود علائم مربوط به B.P.H ایجاد نمی گردد. اما توجه به این نکته اهمیت دارد و آن این که اندازه پروستات l میزان انسداد و نیز l میزان علائم تناسب مستقیمی ندارد چرا که ممکن است یک کانون کوچک به گونه ای رشد نماید که مجرا را تنگ نماید، در حالی که یک پروستات بزرگتر به حالتی پیشرفت نماید که انسداد کمتری در مجرا ایجاد شود.ب - وجود عضلات صاف در پروستات عضلات صاف در پروستات یک حجم قابل توجه از پروستات را می دهند. به طور کلی کلیه نیروهای موجود در پروستات(Active و PaSSive) در پاتوفیولوژی ایجاد علائم B.P.H دخالت دارند. نیروهای Active با تحریک سیستم اعصاب سمپاتیک و توسط گیرنده های CI آدرنژیک ایجاد شده و به طور دینامیک باعث افزایش مقاومت اورترای پروستات می گردند. ج - وجود کپسول پروستات  یکی دیگر از علل ایجاد علائم مربوط به B.P.H در انسان کپسول اطراف پروستات می باشد به گونه ای که این کپسول جلوی رشد بافت پروستات به خارج را می گیرد و باعث روی هم خوابیدن مجرا می گردد. بهبود علائم پس از انجام T.U.I.P گواهی بر نقش کپسول در ایجادعلائم درB.P.H دارد د - اختلال عملکرد عضله دتروسور با افزایش سنعضله دتروسور که همان عضله جدار مثانه است با افزایش سن و به  علت مقاومت در مقابل خروج ادرار بتدریج قدرت اولیه خودرا از دست میدهد نتیجه گیری نهایی :  بزرگ شدن بافت پروستات، وجود کپسول اطراف پروستات و انقباض عضلات صاف با انسداد مجرا در کنار اختلال عملکرد عضله مثانه در مجموع باعث ایجاد علائم ادراری در B.F.II می گردند. پانولوژی :افزایش وزن پروستات از حدود سن ۳۱ سالگی شروع شده و بیشترین سرعت رشد را نیز در همان سالهای اول دارد.زمان دوبرابر شدن وزن پروستات در سنین مختلف در زیر نشان داده شده است-۳۱-۵۰ سالگی هر ۴/۵ سال -  ۵۱-۷۰  سالگی هر ۱۰ سال بالای ۷۰ سال هر ۱۰۰ سال B.P.H به علت هیپرپلازی بافت پروستات ایجاد می شود و به کار بردن کلمه هیپرتروفی در این ارتباط غلط است. ولی در B.P.H هر دوعنصر استرومالی و اپیتلیال تکثیر می یابند و لیکن نسبت تکثیر آنها در غدد کوچک و بزرگ متفاوت می باشد و نیز در غدد کوچک میزان عناصر فیبروماسکولار غالب بوده و همچنین در غدد بزرگ میزان عناصر اپیتلیال غالب بوده و این نسبت براساس مکان اولیه رشد ندول نیز متفاوت است.در اوایل در ندولهای puZ (زون پری یورترال) عناصر استرومال برتر می باشند، در حالی که در اوایل در ندولهای IZ ( زون ترانزیشنال ) عناصر اپیتلیال غالب می باشند، همان گونه که قبلا عنوان گردیده است، نسبت اندازه پروستات و علائم ادراری تحتانی ( Lower Urinary Tract Sympton - .U.T.S.) خطی نیست تغییرات مثانه ثانویه به انسداد :  الف - اولین پاسخ دتر سور به انسداد هیپرتروفی عفصله صاف می باشد. این باعت دو حالت زیر می گردد۱) کاهش کمپلیانس مثانه(۲) ناپایداری دتروسور این دو تغییر نیز به نوبه خود باعث ایجاد علائم تکرار ادرار (Frequency) بیدارشدن در شب برای دفع ادرار (NOcturia) فوریت در ادرار کردن (Urgency) در شخص می گردند. ب -اگر انسداد رفع نشد. کم کم قدرت انقباض عضله دترسور ( DetruSOr COntractility ) کم شده که خودباعث ایجاد علائم کاهش ادرار باقی مانده در مثانه می گردندنکته ! تغییر اصلی دتر سور به دنبال انسداد که در آندوسکوپی دیده می شود. ترابکولاسیون می باشد که ترابکولاسیون به علت افزایش کلاژن دتروسور استاگرچه به طور رایج به علائم ناشی از B.P.H «پروستاتیسم » گفته می شود ولیکن واژه  (Lower Urinory Tract ymptoms) L.U.T.S واژه مناسب تری در این ارتباط می باشد عوامل مؤثر در ظهور علائم پروستاتیسم / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد