عوامل منتقله توسط پشه ها


عوامل منتقله توسط پشه ها

عوامل منتقله توسط پشه ها

  ۱- پلاسمودیومهای مولد مالاریا توسط پشه های آنوفل انتقال مییابند. این پشه ها میزبان اصلی پلاسمودیوم ها میباشند و با بلع خون فرد بیمار گامتوسیت ها وارد بدن پشه میشوند. این گامتوسیت ها پس از طی مراحلی افزایش یافته و به فرم عفونتزای بیماری تبدیل میگردند (به این دوره اسپوروگنی گفته میشود).هر چه طول دوره اسپوروگنی کوتاهتر باشد، پشه دفعات بیشتری می تواند به عنوان ناقل عمل کند.(به عنوان مثال فالسیپاروم دوره اسپوروگنی ۹ تا ۱۱ روزه دارد و این پشه ها هم هر ۳ روز یکبار خونخواری میکنند. بنابراین در دوره چهارم خون خواری این پشه ها آلوده کننده میباشند و دور ه های قبلی اهمیت ندارند.) ۲- بروگیا مالایایی، بروگیا تیموری و وشرریا بانکروفنی این عوامل توسط آنوفل، کولکس و آثدس انتقال مییابند. ۳- ویروس های مواد انسفالیت ها(آریوویروس ها) این ویروسها توسط کولکس و آندسی انتقال پیدا میکنند. ۴- ویروس مولد تب زردو تب دانگیاین ویروس ها توسط آندسی انتقال می یابد. بیماری تب زرد دارای سه فرم میباشد: الف) فرم جنگلی: ناقل آن آئبدس آفریکانوس میباشد. (میمون ها توسط پشه بیماری را میگیرند). ب) فرم روستایی: ناقل آن آئدسی سیمپسونی می باشد (بیماری از میمونها توسط پشه به روستاییان منتقل میشود). ج) فرم شهری: ناقل آن آئدسی اجیپتی میباشد (بیماری از روستاییان توسط پشه به شهرنشینان منتقل میشود.) تخم های آئدسی نسبت به خشکی مقاوم است، در حالی که تخم های کولکسی نسبت به خشکی حساس میباشد و کولکس ماده همراه تخمها را در سطح آب میگذارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد