عوامل موثر در ارتباط/ قسمت اول


عوامل موثر در ارتباط/ قسمت اول

عوامل موثر در ارتباط

 ۱- منبع یا فرستنده پیامفرستنده پیام بایستی باهوشی بوده و قدرت شناخت داشته باشد. او باید نیاز مخاطب را بشناسد و از قضاوت صحیح برخوردار باشد. او بایستی قادر به تنظیم کردن پیام با مهارت مناسب باشد.۲- پیامپیام عبارت از اطلاعاتی است که برقرارکننده ارتباط در نظر دارد مخاطب آن را دریافت کند. پیام دارای ۳ بعد یا بخش: کد، محتوی، و پالایش میباشد. کد پیام به سمبل هایی اطلاق می شود که بتواند برای فرد دیگری معنی دار باشد. برای مثالی، لغات موجود در زبان، نقاشی ها، علائم و غیره از این قبیلی است. زمانی که پیام بایستی توسط یک کانال، انتقال پیدا کند باید به صورت مناسبی کدگذاری شود. محتوای پیام در ارتباط با مفادی میباشد که به منظور بیان هدف ویژه ارتباط به کار گرفته می شود. پالایش، پیام روشنی است که توسط آن پیام آماده و پرداخت شده، انتقالی می یابد. پالایش مهمترین بعد را تشکیل میدهد. موفقیت یا شکست در ارتباطات تا حد زیادی به درستی یا دقیق بودن مفاد پیام بستگی دارد. در پالایش پیام علاوه بر توجه به زبان یا محتوای اطلاعات، بایستی در انتخاب لغات، نمادها، و غیره نیز دقت کرد که نه تنها مناسبت داشته باشد بلکه دقت و صراحت را نیز تأمین نماید.برخی از ویژگی های یک پیام خوب شامل این موارد است: باید هدف را برآورده کند؛ روشن باشد؛ در حد سطح فکری، اجتماعی، و اقتصادی مخاطبین باشد؛ اختصاصی، ساده، و مناسب و دقیقی باشد؛ دارای جاذبه و در حد کفایت بوده و عملی باشد.کانالفرستنده و گیرنده پیام بایستی با یکدیگر از طریقی وسیله یا کانال ارتباط داشته باشند. در ارتباط چهره به چهره وسیله خاصی غیر از جو موجود لیست و امواج صدا منتقل می شوند. در مواردی که پیام بایستی به مکان دوری منتقل گردد، ما به انواع مختلف وسایلی یا کانال های ارتباطی متوسل می شویم، پل های فیزیکی بین فرستنده و گیرنده پیام، کانال های ارتباطی را تشکیل میدهند. مثلاً در ارتباط تلفنی، هوا و سیم الکتریکی کانال را تشکیل میدهند و پیام به صورت امواج الکتریکی فرستاده می شود.۴- انتخاب کانالانتخاب کانال مناسب برای برقرارکننده ارتباط خیلی مهم است. کانال بایستی برای گیرنده در دسترسی باشد و نیز گیرنده باید به طرز استفاده از پیام دریافت شده از طریق کانال خاصی آشنا باشد. به عبارت دیگر، برقرار کننده ارتباط مسئولیت بزرگی در ارزیابی کانال مناسب برای موقعیت و مخاطبین خاصی به عهده دارد. در قطب برقرار کننده ارتباط، مهارت های حرکتی برای انتقال پیام به منظور تطبیق با کانال باید توسعه یابد و در سمت گیرنده ارتباط، مهارت های حسی لازم باید ایجاد گردند. به علاوه موقع انتخاب کانالی، برقرارکننده ارتباط باید از به حداقل رساندن یا حذف عامل مزاحم اطمینان حاصل کند. کاربرد بیش از یک کانال در یک زمان بایستی به منظور اجتناب از گیجی و ابهام به دقت صورت پذیرد. برای مثال، اعلان از طریق میکروفون نباید با یک وسیله بصری که با هم تطابق ندارند برخورد داشته باشد.گفتگوی مطلوب گفتگو مطلوب با دیگران می تواند یکی از عوامل ایجاد کننده روابط ماندگار و پایدار باشد و هر کس که در این راستا از هنر و توانمندی بیشتری برخورداراست، ارتباط بهتری نیز برقرار می نماید. کسی که بهتر سخن می گوید در این زمینه از اقتدار بیشتری برخوردار است. سخنان ما باید متناسب با نیاز مخاطب و تازه باشد تا دیگری بدان گوش جان بسپارد و همچنین سخن باید در حد درک و فهم شنونده باشد.عوامل موثر در ارتباط/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد