غدد پستان  در جنین  چگونه ایجاد می شود ؟؟


 غدد پستان  در جنین  چگونه ایجاد می شود ؟؟

 غدد پستان  در جنین  چگونه ایجاد می شود ؟؟

 اولین نشانه غدد پستان به صورت یک ضخامت نواری در اپیدرم در هفته هفتم به نام خط یا تیغه پستانی Mammary Line or) (Ridge مشخص میشود.قسمت کوچکی از این خط در ناحیه سینه ای باقی مانده و به داخل مزانشیم زیر خود نفوذ کرده و شانزده تا ۲۴ شاخه تشکیل میدهد که به نوبه خود جوانه های کوچک توپری ایجاد می کند، در انتهای زندگی جنینی شاخه های اپیتلیالی مجردار شده و مجاری شیری را به وجود می آورد. جوانه ها نیز مجاری کوچک و آلوئوله ای غده را میسازند. مجاری شیری ابتدا به داخل گوده کوچکی اپیتلیالی در سطح پوست باز می شود این گوده کمی پس از تولد در نتیجه افزایش مزانشیم زیر خود تبدیل به نوک پستان می شود.

نکات بالینی

پلی تلیا: حالتی که در طی آن نوک های اضافی پستان بر اثر باقی ماندن قطعاتی از خط پستانی به وجود می آید که در هر ناحیه از طول خط پستانی ممکن است.  دیده شود ولى اغلب ناحیه زیر بغل میباشند. پلوی ماستیا: زمانی که باقی مانده خط پستانی به صورت پستان کامل تکامل پیدا میکند. نوک پستان بر گشته  ( sale Inverted Nipphes) مجاری شیری به گوده اپیتلیالی اصلی که به بیرون برآمده نشده باز می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد