غذاها چه نقشی در سر درد دارند؟!


غذاها چه نقشی در سر درد دارند؟!

29غذاها چه نقشی در سر درد دارند؟!

نقش غذاهای نامناسب برای ایجاد انواع سردردها

تحقیقات جدید دانشمندان نشان میدهد که انواع مختلف سردرد شامل سردردهایناشی از التهاب سینوس ها و سردردهای ناشی از استرس و تانسیون - و سردردهای میگرن ممکن است در اثر خوردن انواعی از غذاهای نامناسب ایجاد شوند. عدهٔ زیادی از مردم از نوعی سردرد دائم رنج می برند و هیچ توجه نکرده اند که ممکن استیلی مادهای در انواع غذاهای که میخورند منشأ سردرد آنها باشد. سردردهای ناشی از غذاهای ناباب در کودکان بسیار است. اگر مبتلا به سردرد شدید معروف به میگرن هستید توجه کنید که ممکن است برخی مواد غذائی محرل در رژیم غذای شما محرل آن باشد. مطالعات علمی دانشمندان نشان می دهد همان غذاهای که ایجاد سردرد میگرن می کنند، میتوانند محرک سایر انواع سردردهای خوش خیم معمولی نیز باشند.

نظریه جدید در مورد سردرد

شدت سردرد به مقدار زیادی وابسته به میزان حساسیت و قابلیت ژنتیکی بدن انساناست. هرقدر بدن از نظرژنتیکی بیشتر آماده ابتلاء به سردرد باشد به همان نسبت فاکتورهایمحرک بیشتری ایجاد سردرد می کنند. برخی محرک ها از قبیل تغییرات هوا- شدت روشنای و نور - بوهای شدید نامأنوس -و دورههای عادت ماهیانه قابل کنترل نیستند ولی تنها و آسانترین عامل محرک سردرد که کنترل آن در اختیار انسان است رژیم غذای است.دکتر بولک هولز مدیر کلینیای مشورتی بیمارستان جان هاپکینز می گوید پرهیز از خوردن برخی مواد غذای ممکن است در بعضی موارد عامل مؤثری برای پیش گیری از سردرد باشد. ولی تشخیص نوع مادهٔ غذای محرک کارآسانی نیست زیرا بندرت غذا به تنهای عامل سردرد است و دو سه فاکتور محرل لازم است تا نظم کار مغز را مختل کرده و تولید سردرد کند. مقدار ماده غذای که به تنهای محرل ایجاد سردرد باشد نیز متفاوت است. مثلاً دکتر سیمور سالمون " می گوید خوردن یا عدد شوکولات ممکن است ایجاد سردرد نکند ولی اگریک بسته دارای چندین شوکولات خورده شود ممکن است سردرد ایجاد کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد