غضروف,نوعی از بافت همبند


غضروف,نوعی از بافت همبند

غضروف,نوعی از بافت همبند 

 غضروف یک نوع بافت همبند است که ماده بنیادی آن نیمه سخت (Semirigid) بوده حاوی کندروموکوئید و کند روایتین سولفوریک  اسید+ آب + الکترولیتها + گازها + پروتئین + کندرونکتین وکندرو کلسین میباشد. به علاوه کاتیون هایی از قبیل Ca و ST محکم به کند روایتین سولفو ریک اسید بسته است. در مادہ بنیادی غضروف، کندروسیت ها در داخل فضای کوچکی به نام لاکونا(LaCluna) دیده میشوند. در خارج، غضروف دارای بافت همبند رشته داری است به نام پری کندریوم (perichondrium)، رگ های خونی در پری کندریوم ختم شده به داخلی غضروف نمیرود و از این پس غضروف و سلولهایش به توسط ناحیه ممکن است رشد نماید  رشد محیطی از عمق پری کندریوم (Interstitial) . (Y Appositional و رشد بینابینیبه طور کلی چنانچه در ماده بنیادی غضروف، رشته کلاژن کم باشد غضروف شفاف (Hyaline) به وجود میآید مانند نای و اگر رشته کلاژن زیاد باشد غضروف فیبرو تشکیل میشود. مانند دیسک های بین مهره ای، اما چنانچه در ماده بنیادی غضروف رشته الاستیک فراوان باشد غضروف ارتجاعی به وجود می آید مانند گوش خارجی،اکثر غضروف های بدن از نوع شفاف هستند. این نوع غضروف در زمان جنینی قسمت اعظم اسکلت بدن را تشکیل میدهد که به مرور تبدیل به استخوان می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد