فشار خون در بزرگسالان و کودکان 


فشار خون در بزرگسالان و کودکان 

فشار خون در بزرگسالان و کودکان 

 حدود طبیعی فشار خون بزرگسالان: حدود ماکزیمم : ۱۴۰-۹۰ میلیمتر جیوه حدود مینیوم : ۹۰-۶۰ میلیمتر جیوهحدود طبیعی فشار خون در کودکان: براساس قد، وزن، جنس و سن آنها از روی جدول محاسبه میشود. برای آنها باید از کاف کوچک استفاده کرد. فشار خون را باید به طور دوره ای اندازه گیری نمود خصوصاً در افرادی که سابقه فشار خون در خانواده آنها مشاهده شده است چرا که این بیماری بسیار خطرناک بوده و سبب آسیب به کلیه ها، چشم ها، قلب، رگها و در نتیجه سکته قلبی و مغزی می شود که با اندازه گیری آن و پی بردن به وجود فشار خون به راحتی توسط پزشک قابل درمان است. در افراد مسن فشار خون طبیعی بالاتر و در کودکان پایین تر میباشد.فشار خون بر اساس مقدار و میزان خطری که برای سلامتی افراد دارد به چند دسته تقسیم می شود: ۱. فشار خون نرمال ; کمتر از ۸۰/۱۲۰ میلیمتر جیوه ۲. قبل از ابتلا به فشار خون ۱۳۰-۸۹/۱۲۰-۸۰ میلیمتر جیوه ۳. فشار خون- خفیف ۱۵۹-۹۹/۱۴۰-۹۰ میلیمتر جیوه ۴. فشار خون - متوسط ۱۷۹-۱۰۹/۱۶۰-۱۰۰ میلیمتر جیوه ۵. فشار خون شدید ۱۸۰ / ۱۱۰ میلیمتر جیوهطبقه بندی فشارخون دراین طبقه بندی آستانه فشارخون بدون در نظر گرفتن سایر عوامل خطر و بیماریهای همراه برای افراد بزرگسال ۱۸ سال و بالاتر تعیین شده است. فشارخون طبیعی در یک فرد سالم در حال استراحت کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول کمتر از ۱۲۰ و دیاستول کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه است.فشارخون طبیعی:فشار خون مناسب برای سنین مختلف در حال استراحت کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه است. یعنی در فشار خون طبیعی فشار سیستول کمتر از ۱۲۰ و دیاستول کمتر از ۸۰ میلی متر جیوه است که بهترین فشار خون است.قبل از ابتلا به فشار خون: بین۱۲۰ -۱۳۹/۸۰ -۹۰ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول بین ۱۲۰ و ۱۳۹ و یا فشار دیاستول بین ۸۰ و ۹۰ میلی متر جیوه است. منظور مقدار فشارخونی است که ما بین مقدار طبیعی و مقدار فشارخون بالا است.فشارخون پائین:زمانی رخ میدهد که فشار سیستول کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه باشد و فشار دیاستول هم پایینتر از ۶۰ میلیمتر جیوه باشد یا ۲۵ میلیمتر جیوه کمتر از مقدار فشارخون طبیعی هر فرد باشد.فشارخون متوسط:بین ۱۴۰ -۱۵۹/۹۰ -۹۹ میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول بین ۱۴۰ و ۱۵۹ و یا فشار دیاستول بین ۹۰ و ۹۹ میلی متر جیوه است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون باالی مرحله یک محسوب میشوند.فشارخون شدید:: ۱۶۰/۱۰۰میلی متر جیوه است. یعنی فشار سیستول ۱۶۰ میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشار دیاستول ۱۰۰ میلی متر جیوه و بیشتر است. اگر فقط فشار سیستول یا فقط فشار دیاستول در این حد باشد، باز هم فشارخون بالای مرحله دو محسوب میشوند.فشارخون پایین گاهی نشانه ای از موارد جدی مثل شوک است که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است. اگر فرد سر گیجه دارد یا احساس ضعف و بیحالی دارد و فشارخون وی هم کمتر از حد طبیعی است، ً باید با پزشک خود تماس بگیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد