فعالیت های آمادگی جسمانی در حین فعالیت روزانه


فعالیت های آمادگی جسمانی در حین فعالیت روزانه

فعالیت های آمادگی جسمانی در حین فعالیت روزانه

 اگر شما خانه دار هستید و بچه مدرسه ای دارید، ممکن است بتوانید در حین روز به انجام فعالیت بدنی بپردازید. اگر در طول روز وقت دارید، بهتر است به مراکز تفریحات سالم (مانند باشگاه های ورزشی) سر ہزنید ، اگر بچه در خانه دارید که به مدرسه نمی رود، می توانید به پیشنهادهای زیر عمل کنید: ۱ - با همسرتان برنامه ای تنظیم کنید که بتوانید هر هفته سه روز به تمرین بپردازید. در این زمان، همسرتان از بچه نگهداری می کند. این زمان می تواند صبح زود یا بعد از ظهر باشد. ۲ - پرستاری برای بچه استخدام کنید تا در مدتی که به فعالیت میپردازید، از فرزند تاننگهداری کند ( البته چنانچه استطاعت مالی داشته باشید، انجام چنین کاری بهتر است).۳- اگر چند خانم خانه دار در همسایگی شما زندگی میکنند و آنها هم تمایل دارند که بهتمرین بپردازند، برای انجام تمرین و نگهداری فرزندان، برنامه ای تنظیم کنید و به نوبت، از بچه ها نگهداری کنید تا دیگری به تمرین بپردازد. ۴ - وقتی بچه ها خوابیده اند، به تمرین بپردازید. ۵ - تمرینات اصلی آمادگی جسمانی را در طول هفته انجام دهید و در آخر هفته به تمرین ورزشی مانند والیبال، دوچرخه سواری و تنیس بپردازید. در خاطر داشتن کلمه احتیاط در انجام تمرینات، بسیار لازم و ضروری است. اگر فرزند کوچکتری دارید، وقتی به تمرین میپردازید، او را با خود به محوطهٔ بازی نیاورید؛ زیرا وقت شما بیشترصرف نگهداری و مراقبت می شود تا فعالیت ورزشی. اگر ناچارید که فرزند را با خود ببرید،در آن صورت باید حداکثر تلاش خود را در مراقبت از او به خرج دهید. در این صورت، از شما خواهش می کنیم که فعالیت دیگری را جایگزین کنید. اگر در جایی کار می کنید که امکان انجام فعالیت ورزشی در محل کارتان وجود دارد، حتماً این کار را بکنید. خوشبختانه بیشترکارخانه های صنعتی مجهز به سالن های ورزشی هستند و امکان استفاده از ورزش هایی همچون تنیس، والیبال، بسکتبال و دو برای کارمندان وجود دارد. اگر در کارخانه ای کار می کنید که سالن ورزشی مجهز ندارد، سعی کنید همکارانتان را وادار کنید تا وسایل و امکانات ورزشی تهیه کنند و در اختیارتان قرار دهند. پس از ورزشی، بهتر است قبل از رفتن به رختخواب دوش آبگرم بگیرید. این گفته که: «من به قدری پیرم که نمی توانم ورزش کنم.» نیز از آن بهانه های غیر منطقی است. در حقیقت، اگر به افراد پیر دقت کنید، آن عده که فعال هستند، از آن هایی که فعال نیستند، جوان تر نشان میدهند.اگر احساس تندرستی می کنید و آزمایش های پزشکی نیز این را تایید میکند، پس چرابه فعالیت ورزشی نمی پردازید؟ زنانی که در شهر زندگی میکنند، بهتر می توانند مراکز ورزشی را پیدا کنند و در آنجا به فعالیت بپردازند، تا زنانی که در روستا و شهرهایی زندگیمی کنند که امکانات ورزشی ندارند زنانی که در جاهایی زندگی می کنند که در آنجا امکانات ورزشی فراوان وجود دارد، به فعالیت هایی که از آن لذت میبرند، بپردازند. در تابستان که روزها بلند است، میتوان به هنگام عصر به فعالیت ورزشی پرداخت؛ اما در زمستان و چه در تابستان، یک برنامه تمرینی منطقی داشته باشید. در غیر این صورت، بدون انجام هیچ فعالیتی اوقاتتان را از دست می دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد