فعالیت کودک در هفته های اول و چهارم چگونه است؟


فعالیت کودک در هفته های اول و چهارم  چگونه است؟

فعالیت کودک در هفته های اول چگونه است؟

 درک کودک از زمان تولد آغاز می شود. روز اول گوش می کند و هوشیار است. روز سوم هنگامی که با او صحبت کنید پاسخ میدهد و نگاه او عمدی است. روزنهم چشمانش به سمت صدا حرکت می کنند. روز چهاردهم مادر خود را می شناسد. روز هجدهم صدا در می آورد و سرش را به طرف صدا میچرخاند. به تمامی علامتها و صداهای او پاسخ دهید. اجازه بدهید حرکت دهانتان را ببیند، سر و بدن خود را خود بگیرید و تکان دهید. اشیاء را از فاصله کاملا نزدیک صورتش به او نشان دهید طوری که آنها را ببیند.

فعالیت کودک در هفته چهارم چگونه است؟

کودک حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از تکلم باز و بسته میکند. او رفتارش را با آهنگ صدای شما منطبق می سازد. اگر با آرامش صحبت کنید ساکت می شود و اگر از صدای خشن یا بلند استفاده کنید، مضطرب می شود. شما میتوانید برای او لالایی بخوانید و زیاد بخندید. همچنین تماس جسمانی داشته باشید. او را محکم بگیرید و تکان دهید، تاب دهید و بچرخانید. از صندلی یاگهواره از نوعی که می توان کودک را تاب داد استفاده نمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد