فیزیک لیزر و واکنش بافتی آن در پروستات/ قسمت سوم


فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت سوم

واکنش بافتی

لیزری که عموماً استفاده می شود یک صفحه ای در مقابل دارد که برای میزان کردن وات، مدت ضربان، و نشان دادن جمع مقدار ژول استفاده شده به کار می رود.متأسفانه اختلاف زیادی بین عددی که در روی دستگاه میزان می شود و مقدار واقعی انرژی که بافت دریافت کرده وجود دارد.خصوصیات موضعی بافت مثل رنگ، وجود هموگلوبین و درجه سیرکولاسیون موضعی که ممکن است به صورت اتلاف حرارتی عمل کنند و همچنین قدرت و سیستم لیزری همه ممکن است دریافت عملی انرژی لیزر را تغییر دهند برای فهمیدن قوانین واکنش های بافتی شخصی باید مقداری از فیزیک درباره کاربرد لیزر بداند قدرت به وات و ضربان یا زمان رادیاسیون به ثانیه محاسبه می شود.وقتی مقدار قدرت به وات به ثانیه ضرب می شود وات ثانیه یا ژول به دست می آید که این  مقدار انرژی است که دریافت می گردد. سپس باید به این توجه کرد که انرژی درچه مقدار سطح وارد شده است. مقدار وات تقسیم برسطحی که اشعه به آن برخورد کردهw/cm2 به نام power intensity or power densityاشعه لیزر شناخته شود وقتی زمان وارد این فرمول می شودirradiation dose or energy density. (WS) cm2 مشخص  می شود. بنا براین تراکم قدرت (POWer Density) نتیجهٔ تمرکز و تجمع انرژی اشعه لیزر می باشد و به صورت وات تقسیم بر سانتی متر مربع اندازه نقطه Spot Size بیان می شود.- دقت در مخرج این فرمول مهم است پس زمانی که شعاع دوبرابر می شود مقدار انرژی که تحویل می شود دو برابر کم نمی شود بلکه تا ۴ برابری کم می شود و به صورت قطر اشعه در نقطه کانونی برای ان سیستم لنزی معین می شود. وقتی سطح بافت از کانون اشعه لیزر نزدیک یا دور می شود اندازه نقطه در هر دو جهت افزایش می یابد.این خیلی حساس و مهم است که موقعیت و محل دقیق کانونی را بدانیم ، علاوه بر این همه این محاسبات براساس یک نقطه گرد است که توسط سری که اشعه لیزر را منتقل می کند ایجاد می شود وقتی اشعه لیزر زاویه دار می شود ( همان طور که در درمان تومور مثانه شایع است ) یک بیضی به جای دایره ایجاد و مقدار واقعی انرژی که تحویل می گردد تغییر کرده و قابل محاسبه نیست.به جای محاسبه انرژی لیزر تحویل شده توسط ماشین مفیدتر خواهد بود.اگر انرژی لیزری دریافت شده توسط بافت محاسبه شود. متأسفانه این محاسبه تنها در آزمایشگاه قابل انجام است و نمی تواند دقیقاً در انسانی که تحت درمان قرار می گیرد محاسبه شود. پس مقدار انرژی لیزری که به صورت ژول و تعداد پالس های تحویل شده  ضرورتاً نشان دهند، مقدار انرژی لیزر دریافت شده توسط بافت نیست!

عمق نفوذ اشعه

قانون مهم دیگر در فهم واکنش بافتی، عمق نفوذ بافتی است قبلاً بحث شده بود که لیزر CO2/0 میلی متر ، لیزر آرگون ۱mm و لیزر۴mm YAG نفوذ می کند عمق نفوذ به عنوان آن عمقی است که لیزر عمل می کند.  اگر چه این تفسیر درستی از این ترم نیست عمق نفوذ یا طول تخریب ضخامتی از بافت است که ۰%۹۰ اشعه لیزر را جذب می کند این مهم اشاره نمی کند که لیزر هنوز غیر فعال است چون بعد از این که ۰%۹۰ آن جذب شد می تواند افزایش دمای خوبی ایجاد کند و باعث واکنش بافتی شود. بنابراین عمق نفوذ براساس محاسبه نفوذ انرژی لیزر است نه بر اساس اثر لیزر نشان داده شده که لیزر YAG همان طور که در عمق نفوذ می کند به اطراف نیز منتشر می گردد و مقدار افزایش دما متناسب با نفوذ آن کاهش پیدا می یابد پس مکانی وجود دارد که نفوذ هنوز اتفاق می افتد اما افزایش دمای قابل ملاحظه ای ایجاد نمی شود. عمق نفوذ اشعه وابسته به ضریب جذب است که خودش وابسته به طول موج لیزر یا خصوصیت شیمیایی بافت می باشد کلاً طول موج کوتاه تر لیزر (که به ناحیه ماورای بنفش نزدیک تر است) عمق نفوذ بیشتری دارد مطالعات نشان داده است که زمان شاخص مؤثر تری از مقدار وات در نفوذپذیری لیزر است یکصد ژول انرژی را می توان به چند طریق وارد کرد مانند ۱۰۰ وات در عرض ۱ ثانیه، ۵۰ وات در عرض ۲ ثانیه و ۲۵ وات در عرض ۴ ثانیه . اعتقاد وجود دارد که ۲۵ وات در عرض ۴ ثانیه نفوذپذیری مؤثرتری از اثر لیزر دارد. بنابراین افزایش زمان از افزایش قدرت مؤثرتر است. و مطالعاتی انجام گردیده است که هم به طریق آندوسکوپی و هم باز روی مثانه و کلیه سگ ، از لیزر وجود دارد، CO2.YAG استفاده شده و نشان داده که بیشترین عمق نفوذ را می توان به طریق آندوسکوپی در مثانه سگ با استفاده از ۵۰ وات برای ۴ ثانیه بدست آورد این عمق نفوذ کمتر از ۳ میلی لیتر است. و ضمناً این نتیجه حاصل گردیده است که وقتی از مایع شستشو با دماهای مختلف استفاده می شود،محلولهای با دامی اتاق بیشترین نفوذ را ایجاد می کند  و احساس می شود  تا حدی اثر خنک کنندگی سطح، با محلول با دمای اتاق ایجاد می شود که باعث نفوذ بیشتری با کاهش مقدار تبخیرشدگی Vaporization سطح ایجاد می شود که به این اثر تازه شدن Blooming می گویند.فیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت اولفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت دومفیزیک لیزر و واکنش بافتی  آن در پروستات/ قسمت چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد