قارچ از لحاظ تغذیه به چند دسته تقسیم میشود…؟؟


قارچ از لحاظ تغذیه به چند دسته تقسیم میشود…؟؟

 قارچ از لحاظ تغذیه به چند دسته تقسیم میشود...؟؟

  ازلحاظ تغذیه به دو دسته تقسیم میشوند:۱- ساپروفیت (گندروی): این قارچها بر روی مواد در حال تخریب و ساد به صورت آزاد رشد و نمو میکنند. پس این قارچها مواد غذایی خود از طبیعت میگیرند. تعداد این قارچها بیش از ۵۰۰۰۰۰ گونه می باشد. به ۱۵۰ تا ۲۰۰ قارچ بیماریزا از این میان شناسایی شده است. پس چها موجودانی مفیدند و تنها به صورت فرصت طلب و در صورت ایجاد شدن شرایط مساعد بیماریزا میگردند.۲- پارازیت (انگلی)؛ قارچ وارد نسوج انسان یا حیوان می شود و ایجاد بیماری میکند.تجویز آنتیبیوتیک، استروئیدها، داروهای سرکوب کننده ایمنی در افراد گیرنده پیوند، ابتلا به سل، سرطان، ایدز وغیره شخصی را برای ابتلا به عفونت های قارچی مستعد میکند که به این قارچها Opportunistic fung یا قارچ های فرصت طلب گویند.با وجود تنوع در اندازه، شکل وساختمان، تمامی قارچها فاقد کلروفیل بوده ودر نتیجه قادر به ساختن مواد غذایی مورد نیاز خود نمیباشند و اجبارا" به مواد آلی ساخته شده توسط دیگر موجودات متکی هستند. بنابراین قارچها بر خلاف جلبکها یا گیاهان دیگر جزء موجودات هتروتروف Heterotroph میباشند.بسیاری از قارچها در آزمایشگاهها برروی محیطهای کشت مصنوعی و بطور خالص کشت داده میشوند، این محیطهای کشت معمولا" دارای عناصر معدنی و مواد غذایی لازم بوده و با این مواد مایسیلیم قارچ میتواند پروتئینهای مورد نیاز خود را بسازد. عناصر مورد نیاز قارچها عبارتند از مسCU، مولیبدون MO ، منگنز MN، منیزیم MG، آهن FE، روی ZN ، گوگرد S ، پتاسیم K، فسفر P، نیتروژن N، اکسیژن O، هیدروژن H، کربن C واحتمالا" کلسیم CA. این مواد بایستی بصورتی در محیط کشت باشند که قارچ بتواند از آنها استفاده نماید.بطور کلی گلوکز بهترین منبع برای تامین کربن بوده و با وجود این مالتوز، ساکارزونشاسته ی قابل حل، توسط تعدادی از قارچها بعنوان منبع کربن مورد استفاده قرار میگیرند. بهترین منابع تولید نیتروژن ترکیبات آمونیم یا آمینواسیدها هستند ولی ممکن است تعدادی از قارچها نیتراتها را تهیه و مورد استفاده قرار دهند، همچنین تعدادی از قارچها قادرند ویتامینهای مورد نیاز خودرا بسازند اما تعداد کمی از قارچها ممکن است به ویتامینهای تیامین یا بیوتین ویا هردو نیاز داشته باشند.قارچهای مختلف احتیاجات غذایی متفاوتی دارند، تعدادی از آنها مثل Penicillium یا Aspergillus میتوانند روی هرماده ای که در ساختمان آن مواد آلی بکاررفته باشد رشد نمایند. ازسوی دیگر قارچهایی وجود دارند که به مواد غذایی خاصی نیازدارند، مثلا" بعضی از قارچها میتوانند یک گونه، یک واریته ویا یک نژاد بخصوص ازیک میزبان را مورد حمله قرار داده واز این طریق مواد غذایی مورد نیازخودرا تامین کنند.قارچها انزایمهایی به داخل یا خارج سلولهای خود ترشح میکنند که انزایمهای داخل یا خارج سلولی نامیده میشوند.انزایمهای خارج سلولی Extracellular مواد غذایی پیچیده Complex را به اشکال ساده تر تجزیه میکنند و این مواد معمولا" در نهایت توسط قارچ و از طریق سطح هیف جذب میگردند. انزایمهای درون سلولی Intracellular در داخل سلول عمل کرده و انرژی لازم جهت جذب مواد غذایی از سلول میزبان را تامین مینمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد