قارچ ها را چطور بشناسیم؟؟


قارچ ها  را چطور بشناسیم؟؟

قارچ ها  را چطور بشناسیم؟؟

 به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی صورت میگیرد: در روش ماکروسکوپی تشخیص بر اساس شکل ظاهری کلونی های قارچ هاست مثلا در آسپرژیلوس نیگر کلونی ها نسبتا تیره رنگ و دانه دانه است. این روش ۵۰ تا ۶۰ درصد در تشخیص مؤثر است.روش میکروسکوپی : ابتدا به روش Slide Culture (کشت روی لام) قارچ را تا مدت معینی روی لام رشد داده حدود رشد را معین می کنیم بعد بالاکتو فنلی کاتن بلورنگ آمیزی کرده زیر میکروسکوپ ساختمان را مشاهده کرده تشخیصں می دهیم.

محیطهای  کشت

دکستروز، آب مقطر و اگار است ۲) محیط SC: از اضافه کردن کلرامفنیکلی (C) به محیط S حاصل میشود C مانع از رشد باکتریها می شود.۳) محیط SCC: از اضافه کردن سیکلوهگزامبید (C) به محیط SC حاصل می شود و سیکلوهگزامید مانع از رشد ساپروفیت ها می شود.برای تهیه نمونه از کچلی از محیط SCC استفاده میشود.سه محیط ذکر شده محیط های معمولی کشت قارچ ها هستند.در محیط ۴ و ۵ محیط غنی شده است. برای نمونه های احشایی، سیستمیک دوشکلی کاربرد دارد قارچ های دوشکلی در بدن موجود زنده به صورت مخمرند (بیماریزا) ولی در طبیعت به شکل رشته (غیر بیماریزا) هستند این قارچ ها در محیط BHI در حرارت C" ۳۷ به صورت مخمر رشد میکنند ولی اگر همین مخمر در محیط S قرار گیرد(حرارت ۲۵۱۶) تبدیل به رشته میشود.

رنگ آمیزی

ابتدا باید نمونه  را شفاف کرد. مورا بالاکتوفنلی و پوسته، ناخن، خلط، چر ک ها و برخی ترشحات داخلی بدن را با پتاس شفاف میکنند.

رنگ آمیزی های رایج در قارچ شناسی

گرم، گیمسا، بلودومتیلن، کانیون (زیل نلسون سرد) میباشند.نمونه های بافتی را با روش های گیمس و هماتوکسین رنگ امیزی می کنند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد