قارچ ها و بیماری های مختلف آن


قارچ ها و بیماری های مختلف آن

قارچ ها و بیماری های مختلف آن

  مهمترین عامل Eu.myc است. این قارچ به صورت ساپروفیت در خاک به سر میبرد. کلونی های این قارج ابتدا کرم است ولی به تدریج از مرکز شروع به تیره شدن می کند منظره کلونی پنبه ای شکل است. میسلیوم های رویشی قارچ همراه با دیواره عرضی و انشعاب در زیر میکروسکوپ دیده میشود. دستگاه اسپورزایی قارچ تشکیل شده از کوئیدوفورهای دارای اسپور بیضی شکل تک سلولی در انتها.نوکاردیا استروئیدسں از شایعترین عوامل Actini.myC است این باکتری به صورت ساپروفیت زندگی میکند. کلونی های نوکاردیا برجسته و به رنگ پرتقالی یا نارنجی است که پس از مدتی یک لایه سفیدرنگ پودری روی آن را میپوشاند. در رنگ آمیزی grرشته های باریک منشعب دیده میشود. در رنگ آمیزی اختصاصی Kinyone به صورت رشته های با قطعات آبی و قرمز دیده می شود. Sporotrichosis یک عفونت قارچی زیر جلدی است که با ابتلای سیستم لنفاوی el solic. Sporotrix SchenchriJ. J. Le colo, a دوشکلی بوده در طبیعت رشته ای و در بدن میزبان و محیط کشت به صورت مخمری دیده میشود. این قارج ساپروفیت می باشد آلودگی در شمالی ایران فراوانتر است. انتقال از حیوان به انسان گزارش شده ولی از انسان به انسان گزارش نشده است. علایم کلینیکی در اسپوروتریکوز چندشکل کلینیکی دیده میشود. ۱) جلدی لنفاوی LymphoCutaneous(۲) جلدی ثابت Fixed Cutaneous( ۳) جلدی مخاطی mucuctoneous (۴)سیستمیکی Extracutaneous ۱) جلدی لنفاوی: شایعترین فرم است. بیشتر در دستها و پاها اتفاق میافتد. ابتدا ندول زیر جلدی به بافت مجاور چسبندگی ندارد به تدریج ندول به بافت محاور چسبندگی مییابد. ضایعه در آغاز اریتم دار و به تدریج به علت اولسر نکروزه و سیاه میشود. ضایعه به تدریج تا بافت لنفاوی گسترش مییابد. غده لنفاوی ناحیه دچار تورم شده و عروق لنفاوی هم به صورت یک طناب ضخیم زیر دست احساس میشود. گاهی از طریق لنف عفونت به سایر نقاط بدن هم منتقل می شود و اشکال خارج جلدی و جلدی مخاطی آن به دنبال آن صورت میگیرد. 1) جلدی ثابت: سیستم لنفی درگیر نیست شایعترین ضایعات و علایمبه صورت اریتم و قرمزی است. به دنبال آن ضایعات اولسراتیو و کپکی شکل ایجاد میشود.2) جلدی مخاطی: این فرم نادر است. شایعترین ناحیه عفونت مخاطت بینی، دهان و حلق خواهد بود. ضایعات به صورت تورم و پرخونی بافت خود را نشان میدهد. غدد لنفاوی ناحیه متورم و سفت می شوند و ضایعات اغلب بدون برجای گذاشتن SCarl بهبود مییابند.3) خارج جلدی و منتشر: در این فرم سیستم اسکلتی و استخوانها بیشترین آسیب را میبینند و در مرحله دوم پلک و سیستم اشکی، عفونت میتواند علاوه بر لنفا از طریق خون گسترش یابد. ریه ها از دو طریق گرفتار می شود: ۱- به دلیل بسط عفونت از فرم جلدی مخاطی (ثانویه) ۲- تنفس مستقیم اسپور قارچ (اولیه) دوشکل عفونت ربیوى داریم: ۱ - پنومونی و برونشیت حاد: در این شکل از عفونت، ریه به نکروز کازئوز مبتلا می شود و حفرات در ریه ظاهر می شود. از نظر کلینیکی مشابه بیماری سالی است. ۲- گرفتاری غدد لنفاوی ریه ها: غدد لنفاوی این ناحیه متورم و بزرگ می شوند این شکل معمولاً خوش خیمتر است و بهبودی خودبخودی در این نوع ممکن است اتفاق بیفتد. به دلیل شباهت این نوع با هیستوپلاسموزیس قارچی ممکن است تشخیص غلط داده شود. تشخیص نمونه برداری، آزمایش مستقیم و کشت اساس تشخیص است. از پوست، ضایعات و از خلط ریه (در صورت درگیری ریوی) نمونه برداری میشود. در آزمایش مستقیم (پتاس ۱۰۰٪، رنگ آمیزی gr و گیمسا) مشاهده سلولهای مخمری اساسی تشخیصی است. در امر تشخیص آزمایش مستقیم به تنهایی کافی نیست و ممکن است با کاندیدا اشتباه شود پس کشت لازم است.کشت از محیطهای S و SC و BH I استفاده میشود. این قارچ را در دمای ۲۵°C در SC و ۳۷°C در BHI|کشت میدهد. در کشت ۲۵°C میسلیوم های رویشی باریک و ظریفند و پهلو به پهلو کنار یکدیگر قرار میگیرند رنگ کلونی ابتدا سفید یا کرم است و به تدریج از قسمت مرکزی تیره می شود. دستگاه اسپورزایی از کونیلوفورهایی که رأس آنها اسپورهای بیضی شکل به فرم گل مینا واقع شده اند تشکیل شده است. در فرم مخمری، کشت در C" ۳۷، کلونی های برجسته کروی شکل به رنگ سفید یا کرم دیده میشوند. در زیر میکروسکوپ ساختمان پلی مر مخمری بدون ساختمان رشته ای قابل تشخیص است.مشاهده مقاطع بالینی o Abala مقاطع بافتی گاهی در مقاطع بافتی ساختمانهایی به نام ASiteroid body دیدهمیشود که از یک سلول مخمری در مرکز و زواید ستاره ای شکل (کمپلکس های Ag Ab) در اطراف تشکیل شده است. در رنگ آمیزی H &E سلول مخمری بازوفیل (آبی) و زواید، ائوزینوفیل (قرمز) دیده .می شود درمان پیش آگهی بیماری به جز در شکل سیستمیک و جلدی مخاطی که حلق و حنجره آلوده میشوند خوب است. در درمان اسپوروتریکوز از ترکیبات ید استفاده می شود. یک روش استفاده از بیلور پتاسیم(KI) میباشد. مصرف این ترکیبات عوارضی تیروئید و غدد گوارشی میدهد، برای جلوگیری از عوارض گوارشی دارو همراه شیر یا آب داده میشود و در صورت بروز عوارض تیروئیدی درمان توسط آمفوتریسین B ادامه داده میشود در مورد ضایعات جلدی تنتورید میتواند به صورت موضعی مصرف شود. در ضایعات جلدی مخاطی علاوه بر درمان ضد قارچی درمان باکتریایی هم باید صورت گیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد