قبل از شروع ماساژ کودکان باید چگونه به خود آرامش دهیم؟


قبل از شروع ماساژ  کودکان باید چگونه به خود آرامش دهیم؟

قبل از شروع ماساژ  کودکان باید چگونه به خود آرامش دهیم؟

کودکان دلواپسی ها و فشارهای والدین را درک میکنند خصوصا هنگامی که با جسم آن ها در تماسند اول از همه این شمایید که باید قبل از شروع ماساژ آرامش داشته باشید تا خود وکودکتان بیشترین و بهترین بهره را از این تماس ببرید. ذهنتان را از افکار پریشان وموضوعات مختلف بزدایید و به untitled5خودتان فرصتی دهید تا توجهتان فقط به ماساژ کودک معطوف باشد. تمرین برای ایجاد آرامش، به شما کمک می کند تا قبل از شروع ماساژ آرامش پیدات کنید ۱ -انگشتان را در هم فرو برید و به هم قلاب کنید و دستهایتان را در بالای شکم قرار دهید. چشمانتان را ببندید و نفس عمیقی بکشید،آن قدر که احساس کنید شکمتان بزرگ شده نفستان را چند ثانیه نگه دارید  و بعد آرام آن را خارج کنید2-شانه هایتان را چندبار به عقب و چندبار به جلوبه صورت چرخشی بچرخانید. این کار در تسکین ناراحتی پشت ،شانه ها و گردن به شما کمک می کند دست هایتان را به شدت تکان دهید  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد