قوانین خاص حفظ روابط زناشویی متعادل


قوانین خاص حفظ روابط زناشویی متعادل

قوانین خاص حفظ روابط زناشویی متعادل

 

به مرور زمان، هر ارتباط زناشویی قوانین خاص خودش را نهادینه میکند. برای این قوانین، اساسی برنامه ریزی نشده است و صحبتی هم از آن به میان نمیآید، ولی همگی واقعاً وجود داشته s شبیه همدیگر است. بر پایهی این قوانین، هریک از زوج ها مسئولیت طیفی از کارها را به عهده میگیرد: تأمین مخارج، آشپزی، سرپرس—تی خانوار، رسیدگی به حیاط، خرید، پرداخت قبوض و غیره تقسیم کار، سبب می شود که کارها انجام شده و هر فرد احساس کند.

در انجام کاری نقشی داشته است. گاهی پیش می آید  این روند موقتا مختل می کند، اما معمولاً اوضاع به سرعت به روال عادی بازمیگردد. به عنوان مثال، وقتی یک نفر مبتلا به سرماخوردگی آنفلوآنزا شود، افراد خانواده وارد عمل می شوند. برای  روز، هر شخصی بیمار احساس کند حالش بهتر است، هرکس به سر کار خودش بازمیگردد .و کارها روال عادی پیدا می کند

زمانی که پای ام اس به میان بیاید، ممکن است امور زناشویی تحتالشعاع قرار بگیرد و مختل شود. وقتی یکی از زوجین نتواند مسئولیتهای محوله را انجام دهد، این وظایف به تدریج به گردن دیگری میافتد. این تغییر وضعیت ممکن است هفته ها یا ماهها ادامه یابد تا عود کنونی پایان یابد، یا اینکه برای همیشه وضعیت به همین صورت باقی بماند. این وضعیت ممکن است خطری در پی داشته باشد:

فردی که در حال ناتوان شدن است، به تدریج دست از مسئولیتهایش میکشد. دیگری وارد عمل می شود تا بار مسئولیت را به دوش بگیرد و بهزودی فرد مبتلا به ام اس مشارکتش را در انجام امور تقریبا قطع می کند. هیچ کس حس خوبی در این وضعیت ندارد. فرد مبتلا به ام اس احساس گناه می کند و شریک زندگی اش احساس خستگی و از کارافتادگی و احیاناً خشم و آزردگی .

از همان ابتدای کار، بهتر است این موضوع نهادینه شود: روابط زناشویی زمانی به بهترین وجه تداوم مییابد که متعادل باشد. به عنوان مثال، اگر فردی که مبتلا به ام اسی است در انجام فعالیتی دچار مشکل گردد، تعادل در کارها یعنی اینکه تغییری در امور محوله داده شود. تا زمانی که برای یکدیگر ارزش قائلید، مهم نیست که این تغییر مسئولیت چه باشد. متأسفانه یکی از بزرگترین موانع بر سر راه جابهجایی مسئولیتها، حساسیت افراد به نوع کارهای وابسته به جنسیت است - به اصطلاح کارهای زنانه و مردانه.

در این شرایط، ممکن است چنین حرفهایی را بشنوید: «اما آب آشپزی، نظافت خانه، و بلیتفروشی در باجه، کار خانم هاست.» یا «همیشه شوهر چمنها را کوتاه میکند، برف پارو میکند، وسایل را تعمیر می کند و قبضها را میپردازد.» توصیه ی ما چیست؟ کار خودتان را انجام بدهید و تمامش کنید! پایداری - رابطه ی زناشویی شما وابسته به این است که در موقع نیاز چقدر انعطاف پذیر باشید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد