لوپرامید داروی شیمیایی بسیار خطرناک برای کودکان


لوپرامید داروی شیمیایی بسیار خطرناک برای کودکان

لوپرامید داروی شیمیایی بسیار خطرناک برای کودکان 

از جمله  داروھای شیمیایی و مرکب از مواد مصنوعی که به  مواد سمی وسموم متصل می شوند (حالت جذب کنندگی دارند)شامل: زغال ھای طبی، سیلیسیوم دی اکسید و کائولین میباشند.برخی از داروھای شیمیایی و مرکب از مواد مصنوعی به صورت ضد عفونی کننده عمل می کنند، یعنی این که روده را از عوامل بیماری زا، پاک سازی کرده و از غشای مخاطی روده محافظت می کنند؛ مانند داروھایی که حاوی آلومینیوم وتانین الومینیومات و یا اتاکریدین ھستند.

لوپرامید چیست :

: ماده ای است  گه برای درمان اسھال بسیار مناسب میباشد. این داروھنگام درمان شخصی بدون تجویز پزشک می تواند تا مدت دو روز مورد استفاده قرار بگیرد، اما اگر بعد از طی اینمدت اسھال ھمچنان باقی ماند، باید به پزشک مراجعه کنید. توجه کنید که کودکان زیر دو سال نباید تحت ھیچ شرایطی ازمواقع ابتلا به بیماریھای اسھالی ھمراه با تب و یا اسھال ھای خونی با فشار و درد شدید، نباید از لوپرامید استفاده کنند. لوپرامید استفاده کنند و کودکان زیر دوازده سال نیز تنھا با مشورت و تجویز پزشک اجازه مصرف این دارو را دارند. در مواقع  ابتلا به بیماریهای اسهالی همراه با تب و یا اسهالهای خونی با فشار و درد شدید ، نباید از لوپرامید استفاده کنند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد