ماجاندری برای رفع ناراحتی پوستی مفید است …!


ماجاندری برای رفع ناراحتی پوستی مفید است …!

ماجاندری برای رفع ناراحتی پوستی مفید است ...!

 

ماجاندری چیست ؟

گیاهی است یک ساله، پوشیده از دانه کمی متورم و به اصطلاح آبله گون، ساقه چوبی دارد و بلندی ساقه  آن ۲ - ۱ متر می باشد. شاخه و برگ آن دارای خار کوتاهی هستند. برگ ماجاندری مرکب و دراز به طول ۲۰ - ۱۵ سانتی مترند که دارای ۸۱ - ۴۱ برگچه  کوچکتر از برگچه بیدمشک می باشند. گلها به صورت خوشه متشکل از ۶ - ۳ گلبرگ زرد روشن دارای لکه قرمز و میوه آن بهشکل غلاف استوانه ای کوچک است.

تخم ماجاندری

ترکیبات 

یک ساپوژنین و اسید در آن وجود دارد.

درمان با تخم ماجاندری

آن را بخورید. محرک، قابض و قاعده آور است. ،آن را نرم بکوبید و با آرد گندم به اندازه  مساوی مخلوط کرده و ضماد کنید. برای کنترل جرب و ناراحتی پوست بدن مفید است.

درمان با ریشه ماجاندری

آن را نرم بسایید و به کسی که او را مارگزیده است بخورانید. چون قی آور است، فورا استفراغ حاصل می شود و برای اخراج سم نافع می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد