ماساژی مفید برای بیداری چهره…!!!


ماساژی مفید برای بیداری چهره…!!!

ماساژی مفید برای بیداری چهره...!!!

چگونه  چهره خود را  با ماساژ بیدار کنید 7

چون هر روز انعکاسی چهره  خود را در آینه میبینیم این تصور منطقی خواهد بود که این بخشی از بدن برای ما از همه جا آشناتر است. اما با وجود این که قادریم فوراً و به راحتی چهره خود را بشناسیم، به ندرت صورت خود را لمس می کنیم و از این رو اغلب از تنشی که در زیر ماهیچه های چهره مان مخفی شده است، غافلیم. این برنامه برای احیای چهره تان طراحی شده است و فرآیند پیریرا، که بر اثر تنش ماهیچه های صورت به وجود می آید، خنثی خواهد کرد.با نوک انگشتانتان به آرامی چهرهی خود را بمالید. این کار عضلات چهره را از تنش آزاد خواهد ساخت و جریان خون را در این ناحیه تحریک خواهد نمود. اجازه دهید انگشتانتان تمامی چهره را لمس کنند. به دنبال هر نقطهای که تنش و سفتی در آن حس می کنید .۲. چند لحظه ای را صرف زدن ضربات ملایم، با نوک انگشتانتان، بر روی پوست را به گونه هایتان برمیگرداند.۳. اکنون میتوانید با کمی درهم کشیدن عضلات چهره، برای آزاد ساختن آنها ازتنش تفریح کنید. جستجو کنید تا دریابید چند نوع شکلک میتوانید به خود بگیرید. می توانید چهرهی بشاش، شگفت زده، مأیوس یا شوخ را تقلید کنید؟ اگر خیلی لبخند میزنید سعی کنید کمی چهرهای عصبانی و خشن به خود بگیرید و کشف کنید چه احساسی دارید. اگر اغلب جدی هستید سعی کنید کمی چهره شوخ و احمقانه را تجربه کنید و ببینید می توانید کمی بخندید.۴. پس از این که پوست خود را بیدار کردید زمانی را صرف نوازش پوستتان با نوکانگشتانتان کنید. از پیشانی شروع کنید و به حرکات خود تا پایین چانه ادامه دهید. حرکات بلند و طولانی عضلات این ناحیه را آرامش بیشتری میبخشد و چهره ی شما را آرام و کاملاً سرزنده نگاه می دارد.8

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد