متمایل شدن لگن به یک طرف در ایستادن


متمایل شدن لگن به یک طرف در ایستادن

متمایل شدن لگن به یک طرف در ایستادن

 وضعیت خوب ایستادنوضعیت راست و متوازن لگن، کلید خوب ایستادن است، همان طور که کلید خوب و صحیح نشستن نیز میباشد. لگن باید در مرکز بدن قرار گیرد تا ستون مهره ها راست روی آن بایستد، در حالی که در نشستن غیر صحیح، مشکل این است که لگن به عقب متمایل می شود و انحنای طبیعی ستون مهره ها از بین می رود.  آنچه که در ایستادن اتفاق میافتد خم شدن لگن به جلو میباشد که باعث فرورفتگی کمر و فشرده شدن مهره ها به هم در عقب و جلوگیری از کشیده شدن ستون مهره ها می شود، فشار مداوم بر مهره ها را تشدید کرده و باعث فشار بر دیسک ها و پهن شدن آن می شود. اهمیت توازن لگن خیلی مهم است.  چون لگن مرکز تعادل بدن است و دیگر قسمت های بدن به آن متصل هستند. لگن باعث حفظ و نگهداری ستون مهره ها می شود، ولی چنانچه لگن درست قرار نگرفته باشد. این حمایت کافی نخواهد بود.

متمایل شدن لگن به یک طرف

در حالی که مفاصل لگن و پاها جدا از هم و موازی هستند، بایستید. دست راستتان را درست زیر شکم قرار داده و نوک انگشتان روی استخوان لگن باشد و دست چپ در ناحیه کمر روی استخوان خاصره قرار گیرد. با بازدم باسن ها را به هم فشرده و به پایین بیاندازید. فرض کنید عضلات تحتانی شکم به داخل حرکت می کنند.  این حالت صحیح لگن است. دم گرفته و به آرامی لگن را به جلو متمایل کرده و پشت را به صورت قوس در آورید. به گودی در قسمت تحتانی پشت به موازات حرکت لگن به جلو توجه کنید.این حرکت را چند بار تکرار کنید تا تفاوت بین آن دو وضعیت را احساس کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد