مداخلات درمانی در سنگ کلیه


مداخلات درمانی در سنگ کلیه

مداخلات درمانی در سنگ کلیه 

  ۱ - برخورد محافظه کارانه (conservative) اغلب سنگهای حالب خود به خود رد میشوند. چنانچه اندازه سنگ در حد ۴۵mm باشد احتمال ردشدن خود به خودی، ۵۰-۴۰٪ و چنانچه بالاتر از mm ۶ باشد این احتمال حدود ۵٪ است. این امر به این معنا نیست که یک سنگ ۱em هرگز رد نمی شود، یا این که یک سنگ به ابعاد mm ۱-۲ همیشه به طور خود به خودی قابل عبور است.اکثر سنگها،  در یک دوره ۶ هفته ای  پس از شروع علایم دفع میشوند سنگهای قسمت دیستال حالب در زمان بروز علایم دارای شانس ۵۰٪ جهت عبور خود به خودی هستند که درحالب میانی و فوقانی به ۲۵٪ و ۱۰٪ کاهش مییابد (یعنی هرچه سنگ در قسمت فوقانی تر حالب گیر کند احتمال عبور نکردن آن بیشتر است).۲- مواد حل کننده بستگی به نوع سنگ، سطح و مساحت آن، حجم ادرار و روش به کار رفته دارد: قلیایی کننده های ادرار به طور عمده در سنگ های اوراتی و سیستینی به کار میروند و در بیمارانی که CHF یا CRF دارند باید با احتیاط مصرفشوند. برای حل کردن سنگهای Struvite نیاز به " .اسیدی کردن ادرار وجود دارد۳- رفع انسداددر همراهی سنگ و عفونت ادراری باید به طور اورژانس صورت گیرد.۴ - سنگ شکنی با امواج خارج از بدن (ESWL)سنگ های پروگزیمال حالب و سنگهای دیستال در خانم های پس از سن باروری، به ESWL جواب می دهند. سنگهای موجود بر روی مفصل ساکروایلیاک که به خوبی قابل مشاهده نیستند، به این روش به خوبی جواب نمی دهند. سنگهای کلیوی با ابعاد کمتر از ۲/۵۳cm به بهترین صورت به ESWL پاسخ میدهند در این بیماران اغلب، تکههای سنگ ظرف ۲ هفته خارج شده و پیگیری با KUB تا ۳ ماه الزامی است.۵ - خارج کردن سنگ به وسیله اورتر وسکوپبرای سنگ های پایین حالب دارای بیشترین قابلیت است. مهمترین عارضه آن تنگی حالب است که در ۵٪ موارد دیده میشود. رفلاکس پس از عمل بسیار نادر است. انجام میشود.۶ - نفرولیتوتومی از راه پوست برای سنگهای کلیوی بزرگتر از ۲/۵cm و سنگهای قسمت پروگزیمال حالب که به ESWL پاسخ نمیدهند یا موقعی که شواهدی از انسداد وجود دارد، روش درمانی انتخابی است. سنگهای باقیمانده با کمک اندوسکوپ قابل انعطاف ESWL با برش های پوستی اضافی خارج می شود ۷- جراحی باز سنگ قبل از آن باید یک کلیشه رادیوگرافی به عمل آید زیرا سنگ ها اغلب حرکت میکنند.۸- پیلولیتوتومی بخصوص در مورد لگنچه کلیوی خارج از کلیه extra) (renal pelvis مؤثر است. سنگهای متعدد و کوچک لگنچه که برداشتن آنها از نظر کلینیکی مشکل است را می توان با کمک coagulum خارج کرد.۹- اورترولیتوتومی جهت سنگ های حالب که به ESWL پاسخ نمیدهند و غیرقابل برداشت  با اندوسکوپ ھستند  به کار میرود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد