مراحل هضم چهارگانه در جسم انسان


مراحل هضم چهارگانه در جسم انسان

مراحل هضم چهارگانه در جسم انسان

 باید دانست که چون طعام های خورده شده به معده در آیند، حرارت معده آن را هضم میکند و با آب بیامیزد تا حرارت معده آن را بگوارد و به صورت کشکاب در آرد که آن را کیلوس می گویند و این گوارش را طبیبان هضم نخست می گویند.هضم اول: حرارت معده در این گواریدن، تنها بسنده نباشد، بلکه حرارت اندام های دیگر که گرداگرد معده قرار دارند آن را یاری می دهند، چون حرارت کبد که از سوی راست آن را یاری کند، و از سوی چپ حرارتی که از قلب به آن میرسد و از پیش آن، عضلات شکم که از همه سو معده را یاری می کنند تا تمام غذا پخته شود و کیموس گردد. اینحالت در طب قدیم ( اول ) می گویند هر غذا یا دارویی که در این حالت تأثیرگذار باشد، به همان حالت معروف است. مثال: زنجبیل در اول گرم است؛ یعنی آن حالت گرمی را در هضم اول ایجاد می کند.هضم دوم: مرحله ای است که کبد در پختن کیموس که از معده عبور کرده است دخالت داشته، آنچه که لطیف تر است به سوی خود می کشد در این جا حرارت کبد به کیموس می رسد و از ان حرارت  پختگی و گوارشی دیگر روی داده که آن را دومین گوارش یا هضم ثانویه می گویند. این حالت را در طب قدیم (دوم) می گویند انواع داروها و غذاهایی که در این مرحله تأثیرگذارند، به این ناممعروفند. این کیموس در کبد سه قسمت می شود نخست که آن را صفرا نامند و دیگری ذردی می شود و آن را سودامی گویند و سومی خلطی صاف و پاکیزه می گردد که آن را خونمی نامند. هرگاه کبد گرم تر باشد، کفک کیموس بیشتر میشود، که بخش گرم تر آن را صفرای سوخته مینامند و اگر به غایت سوختگی خود برسد،به آن سودا می گویند. گرمای کبد باید طوری باشد که در پروردن کیموس که ان را هضم دوم می نامند توانا باشداگر  در این حالت اشکالی پیش آید و چیزی بماند که به خامی گراید، به آن بلغم می گویند. از اینجا معلوم می شود که هرگاه مزاج کبد معتدل باشد، خون صافی به وجود می آید و صفرا و سودا که با وی متولد می شوند، طبیعی اند. هرگاه که کبد به گرمی میل کند، صفرای بیشتر تولید می کند و هرگاه که بسیار گرم باشد، صفرای سوخته به وجود می آورد که به آن سودا می گویند. هرگاه که مزاج کبد سرد باشد، بلغم تولید می کند و هرگاه که بسیار سرد باشد، بلغمی فسرده به وجود می آورد که به آن سودا می گویند و آن مزاجی سرد و خشک است که به سبب عدم گوارشی طعام، رطوبت غیرطبیعی تولید می کند، چنان که در جسم پیران به سبب سردی و خشکی مزاج و عدم گوارش تمام طعام این حالت روی می دهد؛ و تولید بلغم بیشتر در معده است و تولید صفرا و سودا بیشتر در کبد می باشد. به نظر نگارنده مصرف غذاهای سرد رسوب خون را افزایش می دهد و لبنیات و ترشیجات و هرگونه مواد غذایی سردی بخش (ESR) خون را افزایش می دهد. همچنین سیستم ایمنی بدن را مختل می کند و موجب بیماریهای اتو ایمیون می شود. وارد شدن طعام از معده به کبد و عبور آن در رگ های باریک کبد، بدون نوشیدن آب و مایعات ممکن نیست. لذا برای روان شدن کیموس و پخته شدن آن و تبدیل آن به خون، نوشیدن آب کافی ضروری است. هضم سوم: باید دانست که خون و هر خلطی که با خون به رگها وارد شود گوارش دیگری روی آن انجام می شود که به آن گواریدن سوم .می گویند مواد غذایی که از روده جذب خون می شود، آن را هضم سوم می نامند. به این حالت در طب قدیم (سوم) می گویند. مواد غذایی وارد شده در مویرگها که فاصلهٔ آنها تا سلول ۲۵ تا ۵۰ میکرون است و سلولها از این طریق تغذیه می شوند. هضم چهارم: چون این مواد به اندام ها برسد، در هر اندامی گوارش دیگری صورت می گیرد که به آن گواریدن چهارم می گویند. این حالت را از نظر علم روز فشار اسمزی مینامند که مواد غذایی موجود در خون از این طریق جذب سلول شده و حیات ادامه پیدا می کند. این حالت را در طب قدیم (چهارم) می گویند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد