مراحل پدیده رویش دندان ها


مراحل پدیده رویش دندان ها

مراحل پدیده رویش دندان ها

 

علی رغم همه مشکلات و نگرانیهای مربوط به دندان درآوردن کودکان، رویش نخستین دندان شیری کودک همواره موجب شادی و شعف والدين گردیده و یک پدیده مبارک محسوب میگردد.

رویش دندان در واقع به معنی حرکت دندان از محل تشکیل جوانه دندانی درداخل حفره آرواره و رسیدن به محل طبیعی خود در حفره دهان می باشد، یعنی قرار گرفتن در شرایطی که بتواند بطور طبیعی کار خودش را انجام دهد.

بطور کلی می توان پدیده رویش دندانها را به سه مرحله تقسیم نمود:

مرحله رشد و تکامل جوانه دندانی و آماده شدن جهت آغاز رویش حرکت دندان به طرف حفره دهان قرار گرفتن دندان در موقعیت طبیعی خودش درباره رشد و تکامل جوانه دندانی در فصول قبلی بطور مختصر اشاره شد که هر جوانه دندانی پس از این که حدود ۲/۳ ریشه آن تشکیل گردید، رویش خود را به طرف دهان آغاز می کند.

باید دانست که زمانی که رویش یک دندان آغاز می شود، اندازه تاج آن کامل شده و دیگر رشد نخواهد کرد. بنابراین اندازه تاج دندان پس از رویش تغییر نخواهد کرد. این مسئله پاسخ به سؤال بسیاری از والدین است که پس از رویش نخستین دندانهای دائمی نگران بزرگی اندازه این دندانها هستند؛ بخصوص دندانهای ثنایای میانی که تناسبی با اندازه صورت کودک ندارد. والدین باید به این نکته توجه داشته باشند که درست است که دندانهای دائمی پس از رویش نسبت به اندازه صورت کودک بزرگتر هستند لیکن با رشد صورت کودک این تناسب برقرار میگردد.

 ۱- مرحله رشد و تکامل جوانه دندانی

در این مرحله اندازه جوانه دندانی پیوسته بزرگتر شده و به حداکثر خود می رسد. ریشه نیز شروع به رشد نموده و پس از این که ۲/۳ ریشه تشکیل شد، مرحله بعد آغاز می شود.

۲- مرحله حرکت دندان به طرف حفره دهان

 جوانه دندانی در داخل استخوان قرار دارد و تنها از یک مجرای باریکی به سطح آرواره راه دارد. در این مرحله جوانه دندانی از طریق تحلیل استخوان کنارههای این مجرای استخوانی به سمت لبه آرواره حرکت میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد