مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)


مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)

شکستگی ها و دررفتگی های مهم مهره های سینه ای و کمری

شکستگی های در هر قسمت فقرات می تواند جسم مهره ها و یا اجزای خلفی آنها یعنی زواید عرضی و زواید خاری را درگیر سازد. آسیب های جسم مهره بیشتر به علت فشرده شدن، بروز فلکسیون و نیروهای پیچشی ایجاد می شوند. آسیب های اجزای خلفی مهره ها بیشتر متعاقب واردآمدن ضربات مستقیم به ستون فقرات به وجود می آیند.

بسیاری از آسیبهای ستون فقرات خوش خیم بوده و باعث ناتوانی ناچیز و  اندکی می شوند. در مواردی نیز آسیب طناب نخاعی دیده می شود.

اگر چه شکستگی های قفسه صدری معمولاً آسیبهای جدی نیستند (مثل شکستگی دنده) ولی هرگز نباید آنها را بدون اهمیت تلقی کرد. علت این مساله شیوع بالای عوارض جدی  همراه این آسیب ها می باشد.

شکستگی ها و دررفتگی های مهم

مهره های سینه ای و کمری

شکستگی های این ناحیه اغلب به علت نیروهای عمودی در امتداد محور طولی فقرات ایجاد می شود. این نیروها باعث افزایش فلکسیون طبیعی فقرات می شوند. در واقع مکانیسم فلکسیون بیش از حد، مکانیسم غالب در

شکستگی های این ناحیه است که باعث شکستگی گوه ای جسم مهره میگردد. اگر در هنگام واردآمدن این نیرو قسمت مبتلا، صاف باشد، جسم مهره خرد خواهد شد. (burst FX) در مواردی که نیروی وارد آمده شدید باشد علاوه بر فلکسیون، روتاسیون هم خواهیم داشت که باعث در رفتن مهره و حرکت آن به سمت جلو خواهد شد که به علت ایجاد فشار بر نخاع بسیار خطرناک است.

در این ناحیه هم، اگر لیگمان خلفی سالم باشد، شکستگی یا دررفتگی مربوطه پایدار محسوب میگردد.

شکستگی گوه ای جسم مهره

در مواردی از این آسیب که شکستگی وسیع و جدی وجود دارد، معمولاً علایم و نشانه ها آنقدر واضح هستند که آسیب تشخیص داده می شود. با این همه باید کاملاً توجه کنیم که شکستگی گوه ای مهره میتواند علایم بسیار کمی ایجاد کند، به نحوی که پزشک و هم چنین خود بیمار آن را نادیده بگیرد. توجه و دقت به این علایم میتواند باعث جلوگیری از تشخیص داده نشدن آن شود. درد موضعی، برآمده شدن زایده خاری مهره، تندرنس در دق و محدودیت دردناک حرکات ستون فقرات از جمله این علایم

هستند بعضی  از موارد شکستگی های فقرات می توانند کاملاً شبیه یک ضایعه داخل شکمی تظاهرکنند تا حدی که حتی کار آنها به غلط به جراحی کشیده شود. کلاً در هر ترومای شدید، و همچنین در شکستگی پاشنه، حتماً به فکر این نوع شکستگی باشیم و در صورت شک به آن از گرافی کمک بگیریم.

اکثر موارد این شکستگی به طور ذاتی، پایدار هستند علت این مساله سالم بودن عناصر خلفی می باشد. اگر این ضایعه با «Slicing» جسم مهره همراه باشد، بسیار ناپایدار خواهد بود. گاهی شکستگی و یا نیمه دررفتگی تنها در یک طرف وجود دارد که این مساله در نماهای مایل و یا در کلیشه های CT اسکن دیده می شود. اهمیت این نوع ضایعات در احتمال بروز جابجایی های بعدی است.

ستون فقرات محل مهم و شایعی برای وقوع شکستگی های پاتولوژیک میباشد. (مثلاً به علت استئوپروز و یا تومورهای متاستاتیک).

گاهی این شکستگی شبیه به ضایعات داخل شکمی تظاهر میکند که حتی منجر به بازشدن بی حاصل شکم مریض میگردد. هم چنین می تواند باعث درد پشت به صورت دائمی بگردد.

تحقیقات نشان داده اند که باقی ماندن مهره به این شکل گوهای ناشی از شکستگی منافاتی با عملکرد نرمال ندارد. بنابراین اصلاح دفرمیتی ضروری نیست. بنابراین باید گفت که درمان استاندارد، یک درمان کنزرواتیو است. درمان کنزرواتیو معمولاً کافی  و مناسب است و به صورت، استراحت در بستر (در ابتدا) و سپس آغاز حرکات مناسب به محض رفع شدن درد (زیر نظر فیزیوتراپیست) می باشد. در موارد شدیدتر میتوان از brace مناسب استفاده کرد. در مواردی که ارتفاع مهره بیش از ۵۰٪ کاهش یابد و یا کیفوز بیش از ۳۰ باشد باید اعمال جراحی مناسب انجام شوند.

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد