مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )


مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت دوم )

خردشدن جسم مهره (burst Fx)

این نوع از شکستگی های ستون فقرات در واقع واریانتی کمتر شایع از شکستگی گوه ای است با این تفاوت که هنگام واردآمدن نیرو بر فقرات، فقرات در فلکسیون نیست. دیسکهای بین مهره ای به داخل مهره های درگیر رانده میشوند و باعث خردشدن جسم مهره میشوند به نحوی که تکه های ایجادشده به تمام جهات حرکت میکنند. قطعات خلفی ایجادشده می توانند به سمت طناب نخاعی یا رشته های دم اسب حرکت کنند. به همین خاطر باید یادآور شد که این شکستگی از شکستگی گوه ای ناپایدارتر و به علت احتمال آسیب نخاعی خطرناکتر است. در این نوع شکستگی CT یا MRI جهت دیدن میزان فرورفتن قطعات در نخاع ضروری است.

در مواردی که اختلال نورولوژیک همراه نداریم می توان از درمان کنزرواتیو استفاده کرد درمان های کنزرواتیو پیشنهادی شبیه به همان درمان های با این تفاوت که استراحت برای زمان بیشتری توصیه میشود، امّا عده ای از متخصصان اعتقاد به انجام جراحی دارند. درمان جراحی به صورت انجام روش های فیکساسیون داخلی توصیه می شود، اگر چه امروزه عده ای از جراحان اعمال جراحی برداشت فشار (decompression) به منظور برداشت قطعات استخوانی که روی فقرات فشار وارد میکنند را ترجیح میدهند.

دررفتگی و دررفتگی جابجایی

دررفتگی های و دررفتگی - جابجایی های ستون فقرات در مقایسه با شکستگی گوهای شایع نیستند. در شکل شایع  این نوع آسیب، زوائد مفصلی مهره ها میشکنند یا در می روند و در ضمن مهره بالایی روی مهره پایین به سمت جلو جابجا میشود. جسم مهره پایینی در قسمت قدامی خود میشکند. خط این شکستگی افقی است و به نظر میرسد که جسم مهره را برش داده اند. در این ضایعه، لیگمان های خلفی دچار پارگی می شوند، بنابراین فقرات بسیار ناپایدار هستند و امکان ایجاد جابجایی مجدد بسیار بالاست. Slice) (Fx این آسیب ناپایدار بیش از همه در ناحیه اتصال فقرات سینه ای به کمری و یا در نواحی میانی ستون فقرات سینه ای رخ میدهد. مکانیسم ایجاد این ضایعات تقریباً همیشه ترکیبی از نیروهای چرخشی و فلکسیونی است. . دررفتگی - شکستگی در ناحیه سینه ای یادر ناحیه توراکولومبر فقرات، تقریباً همیشه با آسیب به طناب نخاع همراه است. این آسیب نخاعی در اکثر مواقع از نوع قطع

کامل می باشد. دررفتگی - شکستگی در ناحیه کمری ستون فقرات، همراه با آسیب به رشته های دم اسب می باشد. آسیب های عصبی ایجادشده می تواند کامل یا ناکامل باشد. درمان در مواردی که همراه با پاراپلژی است در فصل بعدی گفته می شود. در موارد نادری که این آسیب با پاراپلژی همراه نیست باید برای جلوگیری از جابجایی بیشتر و ایجاد آسیب عصبی گسترده تر احتمالی، بیمار با دقت بسیار زیادی جابجا شود و از ایجاد هرگونه فلکسیون و یا اکستانسیون ستون فقرات به شدت پرهیز کرد. سپس باید با تراکشن، دررفتگی را جا انداخت و با Splint مناسب بی حرکت کرد. امروزه بیشتر در این موارد اعتقاد به جانداختن با جراحی و فیکاسیون داخلی میباشد.

شکستگی های کم اهمیت تر فقرات

این مجموعه از ضایعات ستون فقرات شامل شکستگی های زواید عرضی مهره ها، و شکستگی های ساکروم و استخوان خاجی می باشد. علت کمتربودن اهمیت این ضایعات نسبت به ضایعات بحث شده قبلی، احتمال بسیار کمتر وقوع ضایعات همراه عصبی می باشد.

شکستگی زایده عرضی

این مشکل از ضایعات ستون فقرات تقریباً همیشه محدود به ناحیه لومبار می باشد و معمولاً به علت واردآمدن مستقیم یک ضربه ایجاد میشود. این شکستگی می تواند یک زایده عرضی را گرفتار کند اما غالباً در یک طرف ۲یا ۳ زایده عرضی میشکند. آسیب همراه کلیه و یا طحال میتواند وجود داشته باشد. درمان شامل استراحت در بستر و به محض کمتر شدن شدت درد، آغاز حرکات ورزشی برای  تقویت عضلات پاراورتبرال می باشد.

مراقبت های شکستگی های مهم مهره های سینه ای و کمری (قسمت اول)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد