مراقبت های ویژه برای بانوانی که به ورزش می پردازند


مراقبت های ویژه برای بانوانی که به ورزش می پردازند

مراقبت های ویژه برای بانوانی که به ورزش می پردازند..

  یکی از نگرانی های عمده خانم ها در ار تباط با فعالیت جسمانی، تاثیری است که امکان دارد روی زمان قاعدگی بگذارد و در بعضی حتی باعث تاخیر زمان حاملگی شود. ما معتقدیم که تمرین و ورزش بر این دو مورد (قاعدگی و حاملگی) اثر مثبت دارد.قاعدگی روند پیچیده ای است که کل بدن  و به ویژه غد د اندوکرین، رحم، تخمد انها ومهبل را شامل می شود. دوران قاعدگی به سه مرحله کلی تقسیم می شود که به اصطلاح به دوران قبل از قاعدگی، قاعدگی و بعد از قاعدگی تقسیم می شود. قاعدگی در حالت عادی، هر۲۸ روز یک بار رخ میدهد. البته این زمان در خانم های مختلف فرق دارد. همچنین درمکان های مختلف جغرافیایی از ۲۱ تا ۳۵ روز در نوسان است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد