مراقب بیماری فراموشی باشید!!


مراقب بیماری فراموشی باشید!!

مراقب بیماری فراموشی باشید!!

 فراموشی

اگر بیمار سالمی یک باره دچار فراموشی گردد این امر مربوط به محتویات جمجمه بوده و بیشتر یک نوع صرع است که فساد در فکر با ذکر یا تخیل پیدا می شود.بیماری که دچار فراموشی است درست می شنود، درست می بیند اما مطالب رازفراموش می کند. اگر به علت گرفتاری مرکز تخیلات و محل حفظیات باشد، بیمار دچار احساس خواب رفتگی، سنگینی در پشت سر و دچار خروج رطوبت دائم از دهان و بینی است. وجود کسالت عمومی و بدتر شدن در اثر خوردن میوه های سرد وتر از نشانه های بارز بیماری است. این نمونه مرض در پیران زیادتر از جوانان دیده می شود.

درمان فراموشی

 در صورتی که عوارض مغزی یا جمجمه ای و بیماری های دیگر در کار نباشد، درمان زیر مفید است و پاکسازی بدن به وسیله ایارج فیقرا مؤثر می باشد. شحم حنظل ۵ گرم -سقمونیا ۵ گرم- تربل ۵ گرم -مقال ارزق ۵ گرم- افتیمون ۱۰ گرم. همه را نرم کوبیده و در یک شیشه مربای بالنگ ریخته، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. ۱- خردل ۵گرم، سیاه دانه ۵ گرم نرم کوبیده در عسل حل کرده غرغره نمایند. ۲- سیاه دانه یا فلفل یا خردل را کوبیده به صورت گرد در بینی به کشند تا عطسه زیاد کنند. ۳- مشگ، عنبر، پودینه، جوزهندی، بسباسه، قرنفل و یا مرزنجوش بوکنند. ۴- با جوشانده بابونه و مغز ناخنک سر را به شویند. زنجبیل ۵ گرم -سعد کوفی ۵ گرم -فلفل سیاه ۵ گرم- اگیر ترکی ۵ گرم-دار فلفل ۵ گرم همه را نرم کوبیده و در سه برابر حل کرده و روزی ۳ قاشق مرباخوری میل نمانند. از فرمول گذشته می توان یک یا چندتای آنها را نرم کوبیده در ۲۰۰ گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. مثلاً اگر مزاج بیمار گرم باشد با تجویز داروهای بالا که خیلی گرم است، حالت بیمار بدترخواهد شد. شربت گل زوفا و یا شربت اسطو خودوس هرکدام مفید است که برای تهیه آنها ۱۰گرم از دارو را می توان جوشانیده و در شربت قند حل کرده سه مرتبه در روز به بیمار بدهند. کندر ذکر ۵ گرم -عود هندی ۵ گرم-فلفل ۵ گرم -گلے زوفا 10-گرم عنبر ۵ گرم همه را نرم کوییده در یک شیشه مریای بالنگ، ریخته، شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد