مردان بدبین / قسمت دوم


مردان بدبین / قسمت دوم
برای جوانان از این قبیل اشتباهات اتفاق می افتد. اگر مردی برای اش نامه فرستاده البته نباید نامه اش را قبول کند لیکن اگر از روی نادانی نامه اش را پذیرفت یا از ترس اتهام مخفی ساخت نمی توان صرف این نامه را دلیل خیانت شمرد.اگر با مرد بیگانه ای سلام و تعارف کرد گر چه کار خوبی نکرده که با بیگانه ای گرم گرفته است لیکن تنها اینکار را نمیتوان دلیل خیانت شمرد. شاید به عقیده خودش می خواسته خوش اخلاقی به خرج بدهد یا منظور دیگری داشته است. شاید ازدوستان پدر یا برادرش بوده است. شاید به مناسبتی سابقه آشنایی داشته اند.اگر ازمردی تعریف کرد دلیل آن نمی شود که به او دلبسته است.البته زن کار خوبی نمی کند که نزد شوهرش از مرد دیگری تعریف می کندلیکن شاید از روی سادگی و عدم توجه باشد و نباید از علائم خیانت محسوب شود.اگر نامه اش را مخفی ساخت یا در مورد معاشرت هایش مرتکب دروغ و خلافگویی شد دلیل خیانت نیست. شاید از ترس اتهام نامه اش را مخفی ساخته یا مرتکب دروغ شده باشد شاید مطلب دیگری در آن نامه بوده خواسته از شوهرش مخفی بماند. شاید برای خلافگویی منظور دیگری داشته است. اگر کمتر از سابق اظهار محبت می کند دلیل آن نیست که نسبت به دیگری دلبسته است. شاید از شوهرش دلخوری داشته باشد. شاید غم وغصه ای به دل داشته باشد، شاید بیمار باشد. شاید در اثر بی توجهی و عدم اظهار محبت شوهرش، نسبت بهزندگی دلسرد شده باشد.به هر حال، در این قبیل امور که از علائم خیانت شمرده می شود دهها احتمال صحیح عقلایی وجود دارد که اگر با وجدان پاک و بی آلایش مورد سنجش قرار گیرد احتمال خیانت یک احتمال مرجوح و غیر عقلایی محسوب خواهد شد. آقای محترم! تو را به خدا سوگند دست از سوءظن و وسواسیگری بردار. مانند یک قاضی با انصاف در محکمه داوری بنشین و ادله و شواهد خیانت همسرت را با دقت و انصاف بررسی کن و مقدار دلالت آن ها را بسنج و ببین آیا قطعی هستند یا ظنی یا احتمالی؟من نمی گویم لاابالی و بی غیرت باش بلکه میگویم: بهر دلیلی به مقدار دلالتش ترتیب اثر بده نه زیادتر. چرا برای بعضی توهمات بیجا و شواهد پوچ زندگی را به خودت و خانواده ات تنگ می کنی؟ اگر کسی با همین قبیل شواهد خیالی خودترا متهم سازد چه حالی پیدا می کنی؟ چرا انصاف و وجدان نداری؟ چرا آبروی خودت و همسرت را می ریزی؟ چرا بر احوال زار و پریشان او ترحم نمی کنی؟ هیچ فکر نمی کنی که ممکن است در اثر همین بددلی ها و تهمت های بیجا همسر پاکدامنت از وادی عفاف خارج شود و دامنش به فساد آلوده گردد.حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام حسن فرمود: مواظب باش در غیر موضع غیرت، غیرت به خرج ندهی. زیرا این عمل افراد صحیح را به سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت.اگر نسبت به همسرت بدبین هستی مطلب را با هر کس در میان نگذار زیرا ممکن است در اثر دشمنی یا نادانی یا تظاهر به خیرخواهی، بدون دقت و بررسی، عقیده تو را تایید نمایند بلکه شواهد بی اساس دیگری را بدان بیفزایند و سوءظنت را به مرحله یقین برسانند و بدینوسیله دنیا وآخرتت را تباه سازند. مخصوصا با مادر و خواهرت در این به اره صحبت نکن زیرا اکثر آن ها باطنا با همسرت میانه خوبی ندارند. چه بسا در این مواقع حسد و کینه توزی آنان تحریک شود و بدون عاقبت اندیشی بدبینی تو را زیادتر گردانند.اگر خواستی از راهنمائی های دیگران استفاده کنی با دوستان عاقل و با تجربه و خیرخواه و عاقبت اندیش مشورت کن. بهتر از همه اینکه نسبت بهر یک از اعمال و رفتار همسرت بدبینبلکه حس بدبینی را و لو موقتا کنار بگذار و خودت را خالی الذهن بگیر. و مانند یک قاضی با انصاف که بخواهد درباره دیگران داوری کند به توضیحات همسرت گوش بده. اقلا احتمال صدق درباره اش بده، فرض کن شوهر خواهرت برای داوری به نزد تو آمده و برای خیانت همسرش یک چنین شواهدی را ذکر می کند ببین درباره او چطور قضاوت می کنی درباره همسرت نیز همانطور حکم کن؟ چرا گریه و زاری ها و دلیل و برهان های او در دل سنگ تو اثر نمی کند؟ و به عنوان یک مجرم قطعی به سخنانش نگاه می کنی؟بردبار و عاقل باش. مبادا به مجرد این شواهد پوچ همسر بیگناهت و را طلاق بدهی و خودت و او را بدبخت گردانی. گیرم این زن را طلاق دادی و توانستی با تحمل خسارت های زیاد همسر دیگری انتخاب کنی از کجا که او بهتر باشد؟ حالت بدبینی تو آنوقت هم خواهد بود. وانگهی فکربچه های بیگناهت را نمی کنی؟ آخر آن ها چه کرده اند که باید فدای مرض بدبینی تو شوند؟ به چشم های معصوم و رنگ پریده آنان نگاه کن و دست از بددلی بردار.مبادا در اثر بدبینی های بیجا دست بخودکشی بزنی یا همسر بیگناهت و را به قتل رسانی. از یک طرف مرتکب قتل نفس که بدترین گناه است و خدا بدان وعده دوزخ داده بشوی، از طرف دیگر زندگی را از هم بپاشی وخودت را سیه روز و بدبخت گردانی.حضرت علی (ع) فرمود: هر که نفس خویشتن را در موضع تهمت قرار دهدنباید کسانی را که به او گمان بد می برند ملامت کنداگر نسبت به شخص معینی حساسیت دارد او را به طور کلی رها کن.امام صادق (ع) فرمود: جهاد زن در این است که در مقابل اذیت ها وغیرت های شوهرش بردباری کند.مردان بدبین / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد