مرزبندی «منطقه ی عاری ازام اس»


مرزبندی «منطقه ی عاری ازام اس»

 مرزبندی «منطقه ی عاری ازام اس»

 

استفاده از امکانات  موجود

راه خوب دیگری که می توان با استفاده از آن مقداری از فشار روی خود را کاهش داد، استفاده ی بهینه از امکانات موجود است. مهم نیست که میخواهید چه مشکلی را حل کنید، مطمئنا کسی یا چیزی هست که به کمکتان بیاید.

این کمک ممکن است فردی باشد که شما تجربه ی او را ندارید، ابزار یا وسیله ی کمک حرکتی ای که شما تابه حال آن را تجربه نکردهاید، یا منبع دست به نقدی که حاوی اطلاعات خوبی است. هرگاه احساس می کنید چیزی مزاحمتان است و به اصطلاح روی شانه هایتان سنگینی می کند، کار را به انگشتانتان بسپارید: در دفترچهی راهنمای تلفن و در اینترنت ببینید چه چیزی به درد تان میخورد.

مرزبندی «منطقه ی عاری ازام اس»

زمانی که می بینید شیوه و روش سابق در تحمل و کنار آمدن با ام اس جواب نمی دهد و کنترل آن مشکل شده است، به سادگی احساس می کنید که ام اس تمام زندگی تان را تحت الشعاع قرار داده و موضوع اصلی فکرتان می شود. هرچه مخاطرات مربوط به ام اس خود را بزرگتر جلوه دهد، احساس خواهید کرد که ام استان غیرقابل کنترل تر شده و استرستان بیشتر می شود. غالبا در شرایط پیشرفته ی بیماری، این احساس ناتواني مفرط بر شخص مستولی میشود، اما این احساس ممکن است برای کسی . که به تازگی مبتلا تشخیص داده شده نیز به وجود بیاید.

را در «منطقه ی عاری از ام اس » (MSFZ) (MSFree Zone) سپری کنید. MSFZ یک دعا و نیایش، خندیدن سر میز ناهار با یک دوست، کارکردن با گل کوزهگری، یا هر چیز دیگری باشد - قلمرویی که در آن قدری آرام بگیرید و با خود خلوت کنید. فقط با دعوتنامه می شود به قلمرو عاری از اماس وارد شد و ام اس به آنجا دعوت نمی شود! زمان در «منطقهای عاری از ام اس » مثل یک خواب کوتاه، آرامبخش، مثل ایک مسافرت کوتاه تفریحی، فرحانگیز و همچون آغوشی گرم تسلی دهنده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد