مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن


مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن

 مرور قوانین بیمه ی درمانی بیمارو اهمیت آن

 

نکته ی مهم

پی بردن به هزینه ها با در نظر گرفتن پوشش بیمهای است. به عنوان مثال:

قوانین بیمه ی درمانی خود راامرور کنید تا دقیقا متوجه شوید چه چیزهایی را پوشش میدهد و چه چیزهایی را پوشش نمی دهد، البته با به یاد داشتن این موضوع که هزینه های خارج از طرح پوشش را باید از جیب خودتان .پرداخت کنید حساب کنید اکنون چه مبالغی را به عنوان حق بیمه، پول دارو و یا سایر موارد هزینه می کنید.

زمانی که این مبلغ را وارد فهرست هزینههای درمانی تان می کنید، به یاد داشته باشید که قیمتها ممکن است سال به سال تغییر زیادی کند.

اگر کارفرمایتان بیش از یک طرح بهداشتی به شما ارائه می کند، کمی تأمل کنید و آنها را باهم مقایسه نمایید، در همان حال توجه داشته باشید با طرحی که شامل کمترین حق بیمه است در آخر باعث می شود هزینه های او بیشتری را از جیب خودتان بپردازید.

اگر قبل از مشخص شدن تشخیص بیماری ام استان طرح بیمه ی فعلی تان را انتخاب کردهاید، بررسی نمایید که آیا این طرح از لحاظ موارد پوشش، پزشکانی که شما را ویزیت می کنند، یا داروهایی که مصرف می کنید، هنوز هم برای شما مناسبترین طرح بیمه ای است یا خیر بررسی کنید که آیا دارای هیچگونه بیمه ی از کارافتادگی از طریق کارفرمایتان هستید یا نه.

ظاهرا اکثر افراد فکر می کنند دارای چنین بیمه ای هستند اما در حقیقت این طور نیست. به خاطر داشته باشید. پس از تشخیص ام اس، احتمال دارد پیوستن به طرح بیمه ی جدیدی امکانپذیر نباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد