مسائل مالی و بیماری ام اس 


مسائل مالی و بیماری ام اس 

مسائل مالی و بیماری ام اس 

 

مسئله ی پول می تواند در هر خانوادهای باعث فشار و آشفتگی شود  چه بیماری مزمنی در کار باشد و وضع را پیچیده کند، چه بدون آن. خیلی از زوج ها بیش از هرچیز دیگری در مورد مسائل مالی با هم جروبحث می کنند. با توجه به اینکه بیماری ام اسی ممکن است چقدر پرهزینه باشد (برای اطلاعات دقیق تر به مبحث «کنار آمدن با هزینههای مستقیم و غیرمستقیم» در ادامه ی همین فصل مراجعه کنید)، چندان تعجب آور نخواهد بود که زوج ها بر سر نحوه ی تقسیم منابع مالي خانواده، دچار عدم تفاهم شوند.

ارتباط، امری ضروری و اساسی است - این کار سنگ بنای خانواده است، البته اگر بخواهند با وجود ام اس بهراحتی به زندگیشان ادامه دهند. بدون وجود یک ارتباط مؤثر، پشتیبانی از یکدیگر و حل موفقیتآمیز مسائل ممکن نیست.

پیش به سوی گفتگو و ارتباط آزار تر

برقراری ارتباط، فرآیند پیچیده ای است، بنابراین انتظار نداشته باشید خیلی سریع موفق شوید - بیشتر مردم این گونه نیستند. برای شروع، در مباحث بعدی چندین .توصیه در باب برقراری ارتباط با افراد بالغ خانواده به شما ارائه میشود

شنافت شیوه های مفتلف برقراری ارتباط

هریک از شما این کار را به گونهای متفاوت انجام دهید. به عنوان مثال، اگر فردی قوی و آرام هستید، احتیاج دارید -- دستکم تا زمانی که موضوع ام اسی در میان است - بی پرده تر با دیگران گفتگو کنید؛ و اگر فردی خوش صحبت و حزاف هستید، شاید لازم باشد به خاطر داشته باشید که هر فرد دیگری لزوماً مشتاق نیست در مورد هرچیزی مثل شما با ذکر جزئیات صحبت کند. هدف شما باید این باشد که زمینه های مشترکی با طرف مقابل پیدا کنید. برای شروع، این موضوع را دریابید که بدون گفتگو در مورد ام اس نمیتوانید آن را بخشی از زندگی تان قرار دهید


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد