مصرف درازمدت چربی فعالیت مغزی رامختل می کند..!


مصرف درازمدت چربی فعالیت مغزی رامختل می کند..!

مصرف درازمدت چربی فعالیت مغزی رامختل می کند..!

  

آزمایش پیرامون مصرف چربی 

 در آزمایشی مدتی به موش  آزمایشگاهی مقداری مواد غذایی چرب با چربی حیوانی داده شد و مشاهده گردید که در مسیر پرپیچ وخم آزمایشی نتوانستند راه خودرا پیدا کنند ولی موش که به آنها از فرآورده سویا داده شده بود راه خودرادر مسیر پرپیچ وخم آزمایشی آزمایشگاه راحت پیدا می کردند.تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که به طور کلی مصرف چربی زیاد در درازمدت می تواند فعالیت مغز و حافظه را تحت تأثیر منفی قرار دهد و بیشترین تأثیر در مواردی است که از چربی اشباع شده حیوانی استفاده شود. 

اثر چربی در فعالیت مغزی 

 نظریه تأثیر منفی مصرف چربی زیاد در فعالیت مغزی، این طور مطرح می شود. سلول مغز نظیر سایر سلول بدن توسط غشاء باهم در ارتباط نگه داشته میشوند،و شواهد علمی زیادی در دست است که انواعی اسید چرب موجود در چربی که به مصرف غذائی میرسند، ترکیب چربی غشاء سلولی را تغییر می دهند و این تغییر اثر محسوسی در کاهش تولید مقدار زیادی از پیامرسانان عصبی از جمله در تولید نوروترانسمیترها می گذارد. 

اثر چربی در کاهش حافظه

 آزمایش تأثیر چربی در کاهش حافظه ابتدا در سال ۱۹۸۶ توسط کارشناسان و محققان مؤسسه پژوهش روانکاوی کلارل در اونتاریو کانادا انجام گرفته است.در این آزمایش به تعدادی از موش  آزمایشگاه مواد غذائی چرب که با چربی حیوانی و یا مخلوط انواع چربی درست شده بود و به تعدادی دیگر مواد غذائی که با فرآورده سویا درست شده بود و پس از ۲۱ روز که آزمایش ادامه داشته مشاهده شده است موش  که از فرآورده سویا استفاده کرده اند خیلی راحتتر توانسته اند راه پرپیچ و خم مخصوص آزمایش را طی کنند و راه خود را پیدا کنندو در آزمایش دیگر تغذیه موشها به مدت ۳ ماه ادامه داشته و مشاهده شده است موش که با مواد غذائی چرب تغذیه شده اند شدیداً در حافظه آنها اختلال حاصل شده است.تا به حال دانشمندان دقیقاً نمیدانند که مکانیسم تأثیر منفی چربی در حافظه چیست ولی به هر حال تجربه نشان می دهد که چربی بخصوص چربی حیوانی در درازمدت در سیستم فکری مغز و در ایجاد اختلال در کار مغز اثر می گذارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد