مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت دوم


مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت دوم
نیکوتین یکی از مهمترین مواد سمی توتون است ولی تأثیر زیان بخش توتون در بدن تنها عبارت از آن نیست که نیکوتین شخص معتاد به سیگار را مسموم میکند (ژیروسکی) عصاره توتونی را که فاقد نیکوتین بود به چند خرگوش تزریق کرد بعد از مدتی خرگوش ها لاغر و فلج شدند بدون تردید باید دانست که دود توتون مخلوط پیچیده ایست از انواع مواد سمی که کلیه آنها زیان بخش میباشدو هر کدام از این مواد میتوانند به تنهائی تغییر محسوسی در بدن ایجاد کند در صورت ترکیب قطعا موجب بروز و تشدید مسمومیت می شوند و در این مورد نیکوتین رل عمده ای را در ایجاد این مسمومیت دارد بجز گاز کربنیک دود سیگار دارای اکسیدکربن یا گاز خفقان آور میباشد. افزایش فوق العاده استعمال دخانیات به موازات توسعه و تکامل وسائل نقلیه و استفاده از گاز چراغ در خانه که از احتیاجات زندگی است منجر باین می شود که مسمومیت از اکسید کربن در حیات ما اهمیت جدی کسب کند.اکسیدکربن از نظر شیمیائی میل ترکیبی زیاد با هموگلوبین خون دارد هنگام تنفس هوای آزاد اکسیژن با هموگلوبین ترکیب می شود خون تیرهرنگ وریدی پس از عبور از ریتین و جذب اکسیژن برنگ سرخ روشن در میآید این خون در تمام بدن جریان یافته و ناقلی اکسیژن لازم جهت تنفس سلولها و اکسیداسیون مواد غذائی میباشد. میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیدکربن ه ۲۰ - ه ۳۰ بار بیش از اکسیژن است بهمین جهت حتی وجود جزئی این گاز که با هوا تنفس می شود در خون هموگلوبین های زیادی که با اکسیدکربن ترکیب شده و بنام کربوکنی، هموگلوبین خوانده میشوند بوجود میآید کربوکنی هموگلوبین اکسیژن هوا را خوب جذب نمیکند روی این اصلی کسی که در نتیجه اکسید کربن مسموم شده است حالت اکسیژن کافی به ریه باز هم تند تند نفس میکشد اکسیژن که داخل ریتین می شود نمی تواند باندازه کافی با هموگلوبین ترکیب شود زیرا هموگلوبین در ترکیب خوداکسید کربن (CO) با ثبات تر است از ترکیب با اکسیژن تنها در صورت توقف طولانی در هوای آزاد و یا استنشاق اکسیژن خالص که معمولاً در هنگام مسمومیت مزمن از اکسیدکربن در سلسله اعصاب و قلب که مخصوصا از کمی اکسیژن آسیب میبینند تأثیر زیان بخشی دارد اسید سیانیدریک که در دود توتون وجود دارد خطرناکترین سم ها است یک قطره از این اسید برای از بین بردن یک انسان کافی است اسید سیانیدریک در بافت ها تاثیر کرده و بدین علت تنفس آنها را مختل ساخته سبب نقصان اکسیژن می شود و دستگاه های آنزیماتیک را مسموم میکند که باعث صدمه سلسله اعصاب میگردد. زیرا اعصاب بیش از سایر اعضاء بدن احتیاج به اکسیژن دارند و بدین علت است که مسمومیت با اسید سیائیدریک با بروز تشنج مغزی که بعداً منجر به فلج می شود همراه است و مسموم آناً در میگذرد. در حقیقت مقدار اسید سیانیدریک دود توتون خیلی کم است و خودش به تنهائی نمی تواند تا اندازهای علائم محسوس مسمومیت را تولید کند اما هر گاه در نظر بگیریم که استعمال کننده دخانیات در طی دهها سال هر روز خود را بوسیله توتون مسموم میکند و همچنین اگر بخاطر بیاوریم که در ترکیب توتون اکسیدکربن و گاز کربنیک وجود دارد و مانع می شود که یاخته ها اکسیژن مورد احتیاج خود را جذب کنند در انصورت پرواضح است که اسید سیانیدریک با وجود اینکه مقدارش در دود توتون کم است.معهذا باید آنرا جزو ترکیبات مضره توتون دانستمضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت اولمضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد