مضرات و فوائد تریاک


مضرات و فوائد تریاک

مضرات و فوائد تریاک

 تریاک در طبیعت سرد و خشک و برودت آن خیلی زیاد است. و از سموم کشنده میباشد و ظاهراً بدن را گرم میسازد و اشتها را زیاد میکند ولی رفته رفته بالعکس بدن را ضعیف و لاغر و رنگ رو را زرد و بی رونق می نماید، و چون قابض است تولید یبوست سخت می نماید.مضر قوای بدن و حس ادراک و تقلیل فهم و فکر، مصرف کننده آن کج خلق و اکثر اوقات مغموم و محزون و باندک چیزی خائف و هراسان می شود و مستعد ضعف قوه باصره و سامعه وشامه و ذائقه و قلب و کبد و معده و کلیه و مثانه و باه و احداث نفخ قولنج عسرالبول و غیره می شود. فوائد ان: ضمادش جهه تخفیف، زخم و ورم های حاره و با زرده تخم مرغ  ناپخته و زعفران جهه باد سرخ با شیر دختر و زعفران جهه نقرس حاد با مرمکی و زعفران بالسویه جهه زحیر مجرب و در معاجین و ادویه مرکبه حافظ قوت آنها است و تزریق آمپول آن مسکن جمیع دردها است.سوال : از دوستانم بسيار شنيده ام که مصرف شيره که از مشتقات ترياک است بر نيروی جنسی به طور محسوسی می افزايد، و علاوه بر اينکه ميل جنسی را زياد می کند انزال را هم به تاخير می اندازد. تمام دوستانی که اين تجربه را کرده اند متفق القول هستند بجز بنده که اصلا امتحان نکرده ام. نظر شما چيست؟جواب: استفاده دراز مدت از شيره و ترياک خطر وابسته سازی شما را به اين مواد به همراه دارد و در ضمن ممکن است از طريق کند کردن واکنش مغز و کم کردن حس لامسه مدت زمان نعوظ را طولانی تر کند. اما در دراز مدت اثرات جانبی چون کم شدن ميل جنسی و وابسته شدن به اين مواد را می تواند به همراه داشته باشد.در ضمن نه تنها شيره نمی تواند نيروی جنسی را افزايش دهد بلکه با کم کردن انرژی کلی بدن می تواند انرژی جنسی را به حدی پايين بياورد که اصلا رمقی برای برقراری رابطه جنسی نداشته باشيد.پس مصرف اين مواد به اثر کوتاه مدت آن اصلا نمی ارزد. بهتر است يک راه اساسی برای رسيدن به زندگی جنسی که می خواهيد را دنبال کنيد نه راه هايی که عوارض جانبی به اين جدی می تواند داشته باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد