معجزه تنفس و درمان خستگی!!


معجزه تنفس و درمان خستگی!!

معجزه تنفس و درمان خستگی!!

 تنفس صبحگاهی: (طلوع خورشیدی)  وقتی تحت شرایط فشار و کار شدید قرار دارید، سطحی نفس می کشید و حتی گاهی فراموش می کنید نفس بکشید. در این مواقع مفید است که ریه ها را با یک بازدم آگاهانه و کامل تخلیه کنید. تنفس صبحگاهی یک بازدم مؤثر و کاری است که به صورت یک کشش به بالا و عقب است.به صورت متوازن و متعادل بایستید و پاها و مفاصل لگن را جدا از هم قرار دهید، دو طرف باسن را به هم بفشارید.دم انجام داده و اندام های فوقانی را به جلو و بالا ببرید تا وقتی که نوکانگشتان به سمت سقف باشد و کف دستان به سمت جلو بدن را کش داده و صاف کنید. در حالی که بازوها را از هم دور کرده و به عقب کشی می دهید بازدم را از دهان با صدا انجام دهید، به صورت بازدم را از دهان تان انجام دهید تا وقتی که احساس کنید که دیگر نمیتوانید. ادامه دهید و به اصطلاح نفس تان تمام شده است. در این حال باید مطمئن باشید که دو طرف باسن به هم فشرده اند تا قسمت های تحتانی کمر را نگهداری کنند. گوشها را بین بازوها نگه دارید تا بازوها با گردن ارتباط و آرامی قوس بردارد، از استخوان خاجی تا گردن. هیچ فشاری را نباید در قسمت   تحتانی کمر حس کنید سپس دم انجام داده و خودتان راست کنید و دوباره به بالا بکشید، بازدم کنید و بازوها را به پایین اندازید.بینی شما قسمتهای راست و چپ دارد که هر دو قسمت برای تنفس تان بکار میروند، اما در حقیقت دو سوراخ بینی شما متفاوتند و شما میتوانید این تفاوت را حس کنید. حفره سمت راست بینی، نشانگر خورشید و حفره سمت چپ نشانگر ماه است.وقتی سردرد دارید، سعی کنید که حفره سمت راست بینی تان را ببنیدید و برای تنفس کردن تنها از حفره سمت چپ استفاده کنید. خواهید دید که بعد از پنج دقیقه سردرد شما خوب خواهد شداگر احساس خستگی میکنید، برعکس اقدام فوق را عمل کنید. حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و تنها از حفره سمت راست بینی تان تنفس کنید. بعد از مدتی احساس میکنید که خستگی شما برطرف شده است. حفره سمت راست بینی شما به گرمی مربوط است و لذا براحتی گرم میشود این درحالی است که حفره سمت چپ بینی تان به سردی مربوط میباشد. تفریباً همه خانم ها از حفره سمت چپ بینی شان تنفس میکنند، بنابراین با سرعت بیشتری خنک میشوند. اما بیشتر پسر بچه ها با بینی سمت راستشان نفس میکشند. آیا توجه کرده اید که وقتی از خواب برمیخیزید، کدام حفره بینی تان سریعتر تنفس میکند؟ اگر از حفره چپ تندتر تنفس میکنید، شما احساس خستگی دارید. بنابراین حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و برای تنفس از حفره سمت راست خود استفاده کنید، خواهید دید که بسرعت احساس شادابی میکنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد