مفهوم تکلیف و مکلف


مفهوم تکلیف و مکلف

مفهوم تکلیف و مکلف

 تکلیف در اصطلاح لغوی، از ریشه «کلفت» به معنی سختی و دشواری استخراج شده است. علت انتخاب علم تکلیف برای انجام فرایض و واجبات این است که در انسان راحت طلبی و آسان گرایی موجود است، در حالی که عبادات و وظایف با نوعی زحمت و مشقت همراه می باشد و انجام آنها مستلزم غلبه بر طبع رفاه طلب انسان است. به عنوان مثال روزہ، فریضه ای الهی است ولی درجہت طبیعت مادی انسان نیست چرا که طبیعت انسان اقتضا دارد که در مواقع گرسنگی چیزی بخورد و در زمان الهی قرار میگیرد و خویشتن داری بر ضد خویشتن خواهی، برانگیخته می شود. از این رو به عبادات، فرایضی و واجبات تکلیف گویند.هرگاه دختر یا پسری به سن معینی و دوران بلوغ رسیدند، به آنان مکلف گفته می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد