مفهوم کلید تربیت فرزندان


مفهوم کلید تربیت فرزندان

مفهوم کلید تربیت فرزندان

 

دربیہم باید دارای أصول واضح و روشن بوده و واجد انتظارات ثابت، حدود مشخص، تبعات قابل پیش بینی و احترام متقابل باشد که حصول تمام موارد فوق با یا بدون رسیدن به اهداف، راحتتر می شود. اگر عمل تربیت در خانه ی شما همیشه منوط به توانایی تان در سریع تر دویدن به اطراف بوده، اکنون تغییر ساختار این روند برایتان مشکل تر خواهد بود. بنابراین، در فکر انجام یک بحث و گفتگوی خانوادگی درباره ی قوانین و انتظارات باشید. حتی بچه های کوچک هم در این گفتگوهای خانوادگی شرکت داده شوند. بگذارید آنها هم در تدوین بعضی از قوانین و تصمیمگیری در مورد پیامدها، کمک کنند  شما از اشتیاق مضاعف فرزندانتان برای زندگی با این قوانین که خودشان در تدوین آن نقش داشته اند، شگفتزده خواهید شد.

با همکاری والدین، کلید تربیت مؤثر است. به عبارت دیگر، مهم است که والدین بر سر قوانین توافق داشته و در پیشبرد آنها ثابت قدم باشند. در اینجا به ذکر چند پیشنهادبرای پیشبرد همکاری تان میپردازیم نقش برآب کردن تلاش های تربیتی شما این است که به بچه هایتان اجازه دهید نقش یکی از شما را در مقابل دیگری خنثی کنند. اگر جانی برای انجام کاری با جواب منفی مادر مواجه شود و سپس برای همان کار از پدر جواب مثبت دریافت کند، حدس بزنید دفعه ی بعد، برای کسب اجازه ابتدا نزد چه کسی خواهد رفت؟

بنابراین اگر مطمئن نیستید جوابی که باید به جانی بدهید آری است یا خیر، ابتدا این موضوع را با همسرتان در میان بگذارید و بعد جواب جانی را بدهید. اگر مطمئن نیستید جانی قبلا از همسرتان پرسیده یا نه، قبل از پاسخ دادن به وی، ابتدا این موضوع را کشف کنید. از گفتن این جمله که «صبر کن تا پدر (یا مادرت) به خانه برگردد، اجتناب کنید (از طرف آموزشگاو انضباط)!

 اولاً به خاطر اینکه این روش نقش شما را کاهش میدهد و ثانیا والد دیگر به صورت یک مرد یا زن عبوس و سختگیر جلوهگر می شود. اگر رفتار کودک تبعاتی را در پی داشته باشد، این تبعات را فورا برای او بیان کنید. اطمینان حاصل کنید ام اس نقش پدر یا مادر بودنتان را نزد هیچ کس کاهش نمی دهد - این کار را از خودتان و همسرتان شروع کنید. اگر پیام مؤکد به فرزندانتان این باشد که تحت کنترل من هستید (نه، این واقعاً دموکراسی نیستا) درخواهید یافت که توانایی تان در وادار کردن آنها برای حرف شنوی از شما به صورت بارزی افزایش مییابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد