مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟


مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟

مهرہ ھای گردن را بشناسید ؟؟

 هفت عدد هستند. صفات عمومی مهره ها عبارتند از: داشتن یک تنه در جلو، دو پدیکول، دولامینا، یک زایده شوکی (خاری)، دو زایده عرضی، یک سوراخ مهرهای، دو رویه مفصلی فوقانی و دو رویه مفصلی تحتانی،

مهره اطلس

اولین مهره گردن است و دارای ساختمان منحصر به فرد میباشد، اطلس دارای دو توده طرفی، یک قوس قدامی، یک قوس خلفی و دو زایده عرضی است. توده های طرفی اطلس مکعبی شکل هستند. سطح فوقانی توده طرفی دارای یک رویه مفصلی لوبیایی شکل برای کوندیل های استخوان اکسی بیتال و سطح تحتانی آن دارای یک رویه مفصلی بیضی شکل برای زایده مفصلی فوقانی دومین مهره گردن میباشد، از سطح خارجی آن، زواید عرضی خارج میشوند که هر یک دارای یک ریشه قدامی و یک ریشه خلفی هستند که در سمت خارج به هم پیوسته، سوراخ عرضی را ایجاد می کنند که از خصوصیات مشترک تمام مهره های گردنی است.  سطح قدامی توده های طرفی توسط قوس قدامی اطلس و سطح خلفی آنها توسط قوس خلفی اطلس به هم متصلند. در وسط خلف قوس قدامی یک رویه مفصلی برای زایده دندانه ای (dens) دومین مهره گردن قرار دارد. در وسط سطح قدامی قوسی قدامی، تکمه قدامی اطلس و در وسط سطح خلفی قوس خلفی، تکمه خلفی اطلس قرار دارد.دقت شود که مهره اطلس دارای ۵ سطح مفصلی است:۲ تا برای کوندیل های اکسیپیتالی، ۲ تا برای زواید مفصلی فوقانی آسه (دومین  مهره گردن)

سایر مهره های گردن

دومین مهره گردن، آسه نام دارد و خصوصیت اختصاصی آن وجود زایده دندانه ای است که از قسمت خلفی نمای فوقانی تنه عموداً به بالا می آید.صفت خاص مهره های ۳ تا ۶، دو شاخه ای بودن زایده خاری آنهاست. در حالی که زایده خاری مهره هفتم گردنی، تک شاخه است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد