مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها


مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها

مهم ترین عوامل تقویت کننده دندانها

 

 پاسخ این سؤال را بطور مشروح در گفتارهای آینده خواهید یافت ولی همین جا لازم است یک پاسخ کوتاه داده شود تا آمادگی ذهنی جهت دریافت مطالبی که هم اکنون میخواهم مطرح کنم، پیدا نمایید. پاسخ کوتاه این است که مکانیسمهای دفاعی موجود در دهان همچون سدی محکم در برابر عوامل مخرب دندانها ایستادگی نموده و مانع از پوسیدگی دندانها می شوند، بخش عمده ای از این عوامل دفاعی و حفاظتی در بزاق وجود دارد و بخش دیگری ما می توانیم ایجاد نماییم که بدانها اشاره خواهد شد؛ بنابراین عوامل تقویت کننده دندانها را میتوانیم به ترتيب زير نام ببريم:

۱- بزاق ۲- فلوراید ۳- فيشور سيلنت (شيارپوش)

نقش بزاق در تقویت دندانها

بزاق مخلوطی اسیت از مایعات که از غدد بزاقی به داخل دهان ترشح می شود. سه جفت غدد بزاقی اصلی عبارتند از: غده پاروتید، غدد تحت فکی و غدد زیرزبانی. علاوه بر این تعداد زیادی غدد بزاقی فرعی وجود دارند که در مناطق مختلف دهان پراکندهاند؛ از آنجایی که منابع ترشح بزاق متفاوت میباشند، ترکیب بزاق در افراد مختلف و در حالات مختلف یک فرد، نیز متفاوت است. به گونه ای که بزاق یک فرد، در شبانه روز پیوسته هم از نظر میزان ترشح و هم از نظر ترکیب تغییر می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد