مهم ترین مبحث در دندانپزشکی کودکان 


مهم ترین مبحث در دندانپزشکی کودکان 

مهم ترین مبحث در دندانپزشکی کودکان 

  

یکی از مباحث مهم در دندانپزشکی کودکان حفظ فضای خالی دندانهای شیری کشیده شده است.

شیوع پوسیدگیهای دندانهای شیری از یک طرف و بی توجهی بسیاری از والدين به اهمیت حفظ دندانهای شیری از طرف دیگر باعث می شود بسیاری از دندانهای شیری زودتر از موعد طبیعی کشیده شوند. هر گاه یک دندان شیری زودتر از موعد طبیعی کشیده شود، فضای خالی آن دندان به علت حرکت تدریجی دندانهای مجاور به سمت این فضای خالی کاهش یافته و بعدا فضای کافی برای رویش دندان دائمی جانشین وجود نخواهد داشت و لذا برای دندان دائمی جانشین یکی از مشکلات زیر به وجود می آید:

۱- دندان دائمی به علت نبودن فضای کافی خارج از قوس دندانی رویش می یابد. این رویش ممکن است به سمت خارج و یا داخل دهان باشد.

۲- دندان دائمی جانشین در حالت چرخیده رویش مییابد

٣- دندان دائمی جانشین به علت از دست رفتن کامل فضا قادر به رویش نبوده و لذا نهفته باقی می ماند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد