موثرترین راه های پیشگیری از ناهنجاری های دندانی فکی


موثرترین راه های پیشگیری از ناهنجاری های دندانی فکی

موثرترین راه های پیشگیری از ناهنجاری های دندانی فکی

 

این ناهنجاریها به هر علت که باشند، در صورت تشخیص بموقع در دوران کودکی قابل پیشگیری بوده و می توان از بروز عوارض آنها جلوگیری نمود. هرچه دیرتر تشخیص داده شوند، پیشگیری و درمان آنها مشکل تر میشود.

باید دانست که غالب این ناهنجاریها از دوران کودکی شروع میشود و در صورت تشخیص در اوان کودکی می توان از بروز عوارض آنها پیشگیری نمود. برای مثال عادت مکیدن انگشت یکی از علل بروز ناهنجاریها می باشد. در صورتی که بموقع شناخته و از آن پیشگیری شود، می توان از بروز آن جلوگیری کرد یا وجود لوزه سوم (آدنوئید) در صورتی که در کودکی شناخته و جراحی شود، می توان از عوارض آن جلوگیری کرد؛ همچنین در صورت جلوگیری از پوسیدگیهای دندانی و ترمیم بموقع آنها از بروز ناهنجاریهای ناشی از زودکشیدن دندانهای شیری پیشگیری می شود.

درمان ناهنجاریهای دندانی فکی

درمان این ناهنجاریها با دو هدف اصلی زیر صورت میگیرد:

 الف - بازگرداندن دندانها و فکین ناهنجار به حالت طبیعی، به گونه ای که دندانها و فکین قادر شوند نقش و وظیفه خود را بطور صحیح انجام دهند.

ب- بازگرداندن زیبایی از دست رفته فک و صورت

- گرچه ناهنجاریهای دندانی و فکی ممکن است در بعضی موارد برای بیمار قابل تحمل نبوده و تا پایان عمر بدون مزاحمت جدی برای او باقی بماند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد