مو در جنین چگونه رشد می کند؟ 


مو در جنین چگونه رشد می کند؟ 

مو در جنین چگونه رشد می کند؟ 

 مواز نفوذ افزایش روپوستی (اپیدرمی) توپری که به لاپوست (درم) زیر خود نفوذ میکند ایجاد می شود انتهای تحتانی جوانه ها تورفته و پاپی های مورا ایجاد میکند که به سرعت توسط مزودرم اطراف رگلارو عصب دار میگردد. سپس سلول های مرکزی جوانه های مودوکی و شاخی می شود و ساقه مو (hair Shaft) را میسازند. در حالی که سلولهای محیطی آن مکعبی شده و غلاف اپیتلیال مو را به وجود میآورند. غلاف ریشه ای درمی مو و ماهیچه راست کننده مو نیز از مزانشیم منشأ میگیرند. در انتهای ماه سوم اولین مو در سطح ناحیه ابروها و لب بالایی پیدا می شود. این موها کرک رویانی (لانوگو) نام دارند که در زمان تولد میریزد و توسط موهای خشن تر جانشین میگردد. دیواره اپی تلیالی فولیکوال مو ایجاد یک جوانه کوچک میکند که به داخل مزودرم اطراف نفوذ میکند و غدد سباسه را تشکیل میدهد. سلول های مرکزی این غدد تحلیل رفته و ایجاد ماه شبه چربی میکند که از طریق فولکیول مو به سطح پوست ترشح میگردد.نکات بالینیهیپرتریکوز یا پرمویی ناشی از افزایش فولیکول های مو است که ممکن است محدود یا منتشر باشد.آتریکوزیابی مویی فقدان مادرزادی مو است که معمولاً با ناهنجاریهای مشتقات اکتودرمی دیگر نظیر دندان ها و ناخن هاست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد