نارسایی کلیوی به علت رنال


نارسایی کلیوی به علت رنال

نارسایی کلیوی به علت رنال

  ۱ - بیماری های اختصاصی داخل کلیوی شایعترین علت نارسایی حاد کلیوی، به دنبال ضایعات داخل کلیه می باشند که عبارتند از: گلومرولونفریت حاد یا RPGN، نفریت حاد بینابینی، نفروپاتی های توکسیک و HUS.یافته های بالینی
  1. A) علایم و نشانه ها
شامل سابقه فارنژیت، عفونت قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، مصرف آنتی بیوتیک یا داروهای داخل وریدی بخصوص مخدرها و هماتوری آشکار می باشد. پیلونفریت در موارد زیر به صورت نارسایی حاد کلیه تظاهر مییابد: ۱ - در صورت وجود سپسیس ۲ - انسداد ۳- درگیری یک کلیهٔ منفرد سایر بیماری هایی که نارسایی حاد کلیوی می دهند SLE TTP ،عبارتند از: پورپورای هنوخ شوئنلاین اسکلرودرمی
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
شامل cast گلبول قرمز و cast گرانولر فراوان در ادرار می باشد. سایر تغییرات بستگی به نوع بیماری زمینه ای دارد.درمانرفع عامل زمینه ای شامل حذف عفونت، خارج کردن آنتی ژنها، دفع مواد و داروهای سمی و مهار مکانیسم های خود ایمنی.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد