نسخه در درمان بیماریها


نسخه در درمان بیماریها

نسخه در درمان بیماریها

 

داروهای آرام بخش ، مقوی قلب و اعصاب

  • نسخه های مرکب

نسخه شماره ۱- داروی مقوی قلبسنبل الطیب یک قسمتگل گاو زبان یک قسمتبادرنجبویه یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت ۱۵ دقیقهباقی بگذارید تادم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی ۲ بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میلکنید .نسخه شماره ۲- داروی مقوی قلبگل زالزالک ۳۰ گرمبادرنجبویه ۱۰ گرمسنبل الطیب ۵ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنیدنسخه شماره ۳- داروی مقوی قلبگل زالزالک ۳۰ گرمبادرنجبویه ۱۰ گرمبابونه ۱۰ گرمزیره ۱۰ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنیدنسخه شماره ۴- داروی مقوی قلبگل زالزالک ۳۰ گرمگیاه علف چای ۳۰ گرمبادرنجبویه ۲۰ گرمگل همیشه بهار ۱۰ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنیدنسخه شماره ۵- داروی مقوی قلبگل زالزالک ۳۰ گرمدارواش ۲۰ گرمبادرنجبویه ۱۰ گرمطرز تهیه و مقدر مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیمکوب شده باشد ادرار یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب نیم ساعت بعد از غذا میل کنیدنسخه شماره ۶- داروی مقوی قلباکلیل کوهی ۲۰ گرمبادرنجبویه ۲۰ گرممیوه نسترن ۱۰ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا نیمکوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان صبح وشب میل کنید .نسخه شماره ۷- داروی رفع طپش سریع قلبتخم ریحان ۱۲ گرمگلاب ۱۲۵ گرمشکر ۲۵ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :تخم ریحان را در مدت یک ساعت در گلاب خیسانده سپس شکر را به آن اضافه نموده روزی دو بار صبح و شب نیمساعت بعداز غذا میل کنید .نسخه شماره ۸- داروی رفع طپش سریع قلبگل نیلوفر ۶ گرمچوب صندل ۶ گرمتخم گشنیز ۶ گرم طرز تهیه و مقدار مصرف :داروهای فوق را نیم کوب کرده و در ۲ لیوان آب به مدت یک شب خیسانده سپس آنرا صاف نموده کمی شکر به آناضافه کردهروزی دو بار شب و صبح نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد