نسخه در درمان بیماریها


نسخه در درمان بیماریها

داروهای ضد تب و تب بر

  • نسخه های مرکب

نسخه شماره ۱- داروی تب برریشه بابا آدم ۳۰ گرمگیاه علف چای ۲۰ گرمریشه شیرین بیان ۱۵ گرمبرگ کاکوتی ۱۰ گرمبرگ سنا ۱۰ گرمبرگ گاوزیان ۱۰ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده نیم ساعت قبل از ناهار و شام یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۲- داروی تب برپوست بید یک قسمتریشه کاسنی یک قسمتگل اروانه یک قسمتبرگ بادرنجبویه یک قسمتمیوه ناخنک یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۳-داروی تب برمغز خیار ۳۰ گرممغز تخم کدو ۳۰ گرمتخم کاسنی ۳۰ گرمعصاره شیرین بیان ۱۰ گرمنشاسته ۱۰ گرمکتیرا ۱۰ گرمآب کاهو به مقدر کافیطرز تهیه و مقدار مصرف :داروها را کوبیده و الک کرده و سپس با مقدری آب کاهو یا لعاب اسفرزه مخلوط و به صورت حب درآورده و هر بار تا۶ گرممصرف شود .توجه : نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام ( ورم مغز ) مفید بوده و همچنین تشنگی را رفع کرده و خاصیتخواب آور درد .نسخه شماره ۴- داروی ضد تب و خنک کنندهاسفرزه یک قسمتتخم شربتی یک قسمتتخم ریحان یک قسمتاسطو خودوس یک قسمتبالنگو یک قسمتبارهنگ یک قسمتبه دانه یک قسمتریشه ختمی یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :دو قاشق غذا خوری از مخلوط داروی فوق ( ریشه ختمی قبلا کوبیده شده باشد ) را در یک لیوان آب جوش ریختهمدت نیمساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنیدنسخه شماره ۵- داروی تب برتخم کاسنی یک قسمتخارخاسک یک قسمتناخنک یک قسمتگل پنیرک یک قسمتپوست بید یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :دو قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقیبگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۶- داروی تب برزرد آلو ۵۰ گرمعناب ۵۰ گرمآلوی سیاه ۵۰ گرمپوست بید ۵۰ گرمبنفشه ۱۰ گرمنیلوفر ۱۰ گرمگشنیز ۱۰ گرمتخم کاسنی ۵ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :ابتدا پوست بید را کوبیده و نرم کرده و همراه با سایر داروها در یک لیتر آب برای مدت ۸ ساعت خیسانده و سپسآنرا صافکرده و در یک نوبت میل کنید .نسخه شماره ۷- داروی تب بر ( چهار تخم )تخم خیار یک قسمتتخم خیار چنبر یک قسمتتخم هندوانه یک قسمتتخم کدو یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :داروی فوق را با یکدیگر مخلوط کرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر بار ده گرم با کمی آب میل کنید .نسخه شماره ۸- داروی تب بر ( شش تخم )تخم خیار یک قسمتتخم کدو یک قسمتتخم خیار چنبر یک قسمتتخم هندوانه یک قسمتتخم گرمک یک قسمتتخم کاهو یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :داروی فوق را با یکدیگر مخلوط کرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر مرتبه ده گرم با کمی آب میل می کنند
  • نسخه های تک دارویی
نسخه شماره ۱دارو : پوست یا برگ درخت بیدمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۲- دارو : گل اروانهمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۳- دارو : گل شاه پسند طبیمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۴- دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشکمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۵- دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس)مقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۶- دارو : ریزم با تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی)مقدار مصرف :۰/۵ تا ۱ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۷- دارو : ریشه کاسنیمقدار مصرف : ۵تا ۱۵ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۸- دارو : پوست کبوده و سپیدرمقدار مصرف : ۴ تا ۸ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنیدنسخه شماره ۹- دارو : تمام گیاه بنفشهمقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۱۰ - دارو : تخم خرفهمقدار مصرف : ۵ تا ۱۰ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۱۱ - دارو : برگ بارهنگمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۱۲ - دارو : پیازطرز تهیه و مقدر مصرف : روزی ۲ تا ۳ پیاز همراه با غذا میل کنید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد