نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت دوم


نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت دوم

۲ - داروی دیگری که سنگها را حل و خارج می کند

خاکستر پوست تخم مرغ (یا اسفنج دریایی سنگ شده)،ریشه خارخسک،بذر هویج وحشی،بذر خیار وحشی،بذرگل خیری،نشاسته برنج از هر کدام ۵/۹ گرمبذر رازیانه،بذر انیس، بذر رازیانه  از هر کدام ۱۲/۷ گرمکل این مواد را در هاون تا حد رسیدن به پودر یکنواخت کوبیده، از  غربال گذرانیده و در ظرف تیره یا قوطی کارتنی می ریزند. به مقدار ۱/۵ الی ۲ (یک سوم قاشق چای خوری) روزی ۲ بار قبل از غذا (در صورت کم بودن ترشی معده) و یا روزی ۲ تا ۳ بار بعد از غذا (در صورت زیاد بودن اسید معده) برای درمان سنگ کلیه استفاده می شود. دوره ی درمان از ۲ (در صورت ریز بودن سنگ ها) تا ۷ الی ۸ هفته و بیشتر از آن (درصورت بزرگ بودن سنگها) ادامه مییابد.خاکستر پوست تخم مرغ یا اسفنج دریایی سنگ شده با توجه بهترکیب آنها که حاوی مقادیر زیادی فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و دیگر نمک هاست میتوانند pH ادرار را به سمت قلیایی تغییر داده، برای حل نمکهای ادرار و سنگهای اوراتی شرایط مساعدی به وجود بیاورند. گیاهان دارویی که در ترکیب این داروی مرکب وجود دارند، میتوانند انواع دیگر سنگهای کلیه را حل و یا خرد کنند. این دارو غیر از فعالیت  سنگ شکنی، قابلیت زیاد مدری و ضد عفونی کننده داشته، میتواند در درمان مؤثرتر بیماری سنگ کلیه مفید باشد.به علاوه گیاهان دارویی ترکیب مذکور در درمان کلیه ی پایین فرو آمده، پیلونفریت و پروستاتیت  اثر مشخص درمانی دارند.

۳- کشک دارویی، که سنگ کلیه را خرد میکند

ریشه و یا بذر سنبل ۸/۹ گرمبن عنبر،بذر فلفل دراز،دارچین چینی،جعده، گیسوگانه ،گلهای گل گیاه خوشبو،بذر سیر طبیعی از هر کادخم ۱۱/۸گرممیوه درخت بالزامین،ریشه و بن نایی بویا ۱۷/۷ گرمکربین دشتی،بذر هویج وحشی از هر کدام ۲/۹۲ گرم بذر جعفری کوهی ،ریشه قسط هندی،بذر فلفل سفید، زعفران از هر کدام ۵/۹۲ گرمتمام آنها را خرد نموده، از غربال گذرانیده، با عسل آمیخته به نسبت ۱ به ۲: یک سوم خاکهای خرد شده و دو سوم (عسل ۹۶/۰۲ گرم) در ظرف بزرگ سرپوش دار میریزند. به اندازه یک قاشق چای خوری (۵ گرم) روزی ۳ بار قبل از غذا، برای درمان سنگ کلیه استفاده میشود. دوره ی درمان ۲ الی ۶ هفته.در نسخه مذکور با استناد به ابن سینا ریشه و بن نایی بویا به جای ماده کمیاب حیوانی تیرک بابر پیشنهاد شده است. همچنین به جای عنبر که از چین آورده می شد، ریشه ی کاسنی به مقدار ۷/۹ گرم قابل جایگزینی است.گیاهان و مواد موجود در این کشک دارویی، اثرات شکنندگی و خارج کنندگی سنگ، اختلاجی، پیشابرانی، انعقادی، ضد التهابی، تسکین بخشی، پاک نمودن بلغم و تقویتی داشته، عمل کبد و اعضای گوارشی را بهتر می سازد. عسل علاوه بر داشتن تأثیر نگه دارنده، فعالیت افزایش ترشح شیره ها را که ناشی از گیاهان دارویی موجود در نسخه است (مثل دارچین، زعفران و...) کم می کند.ترکیب غنی داروی فوق برای درمان سنگ های اوراتی، فسفاتی و اکسالاتی کلیه مؤثر است

 ۴- ضماد گیاهی عسلی، که سنگ های کلیه را حل می نماید

بذر جعفری وحشی ۲۶ گرم ریشه وبن سیت،بذر سنبل،،بذر خشخاش سفید (خواب آور)،دارچین چین،دارچین سیلانی،بذر زردک (هویج وحشی)از هر کدام ۳۹ گرم عسل بهاری ۲۹۹ گرممواد گیاهی را پودر کرده، از غربال گذرانده و با مقداری عسل برابر۲۹۹ گرم مخلوط نموده و به اندازه ی یک قاشق چای خوری (۵ الی ۵/۴ گرم) روزی ۲ تا ۳ بار قبل از غذا (در صورت زیاد بودن ترشی معده) مصرف میکنند. دوره ی درمان در صورت موجود بودن سنگهای کوچک (تا ۰/۵ سانتی متر) ۳۰ الی ۴۰ روز و در صورت موجود بودن سنگ های بزرگ (از ۰/۵ تا ۱/۰۳ سانتی متر) تا ۲ ماه ادامه دارد. درمان مجدد بعد از ۱/۵ تا ۲ هفته توقف و یا بعد از درمان کردن با رژیم تک دارویی سنگ شکن (روناس، مرمنجان، کاکوتی و غیره) آغاز می گردد.

۵-خاکه سنگ شکن

میوه آلبالو مهلب ۸۵ گرم ،زعفران ۵/۴۲ گرم، آرستاخیل (زراورز) مدور ۲۱/۲ گرممواد فوق را خرد نموده، پس از گذراندن از غربال خوب مخلوط کرده و روزی ۳ - ۲ بار هر بار حدود نصف قاشق چای خوری (۲ تا ۱/۵ گرم) مصرف می نمایند. دوره درمان از ۲ هفته (در صورت وجود شن) تا۱۸ - ۱۲ هفته (در صورت بزرگ بودن سنگ ها) ادامه می یابد. پس ازاستفاده از این ترکیب باید از سایر داروهای سنگشکن و خارج کننده سنگ استفاده کرد. نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت اول نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد