نسخه های گیاهی و درمانی برای مالیخولیا …


نسخه های گیاهی و درمانی برای مالیخولیا …

نسخه های گیاهی و درمانی برای مالیخولیا ...

مالیخولیا با مبداء کامل سوداوی

علائم مالیخولیا با میدا کامل سوداوی: این بیماری در مزاج سوداوی، حالت سخت بیماری را ظاهر می سازد از قبیل وهم، فزع گریه زاری شدید، خیالات بد، حب وحدت (یکی از شدیداً دوست داشتن) ضعف تن. درمان مالیخولیا با مبدا کامل سوداوی: دادن کمپوت سیب، کمپوت به، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان، عرق صندل. اقتیمون ۲/۵ گرم + افسنطین ۲/۵ گرم دم کرده با عسل این مقدار، برای یک روز کافی است بایستی تا بهبودی بیماری ادامه داده شود.

نسخه 1:

گل گاوزبان ۱۰ گرم -گل نیلوفر ۵ گرم- گل بنفشه ۱۵ گرم -تخم بالنگو ۵ گرم -نرم کوبیده در ۲۰۰ گرم گل قند حل کرده روزی، سه قاشق مرباخوری میل نمایند. پس از تمام شدن این دارو، می توان از ایارج فیقرا و افتیمون روزانه استفاده نمود. نباید غذاهای گرم به بیمار داده شود بهتر است از غذاهای خنک استفاده شود.

مالیخولیا در مزاج گرم 

گل سرخ ۱۰گرم -گل ارمنی ۱۰ گرم-صندل سفید ۵ گرم گاوزبان ۱۰ گرم-طباشير ۵ گرم -عود ۵ گرمتخم خرقه - گشنیز ۵ گرم-ریونل چينی ۵ گر م -قرنفل ۵ گرم بادرنجوریه ۱۰ گرم.نرم کوبیده در شربت سیب حل کرده روزی ۳ قاشق مرباخوری میل نمایند.

مالیخولیا در مزاج های سرد

علائم مالسخولیا در مزاج های سرد: اگر با تندی نبض، گرمی بدن همراه نباشد از داروی زیر استفاده می شود.

نسخه 2:

سنا ۱۵ گرم -ریشه کاسنی ۲۰ گرم-هليله کابلی ۱۵ گرم- عناب ۲۰ دانه-گل بنفشه ۱۵ گرم- آلوچه برقانی ۱ ۴ دانه- بسفایج ۱۰ گرم- سه پستان ۲۰ دانه-بادیان ۱۰ گرم- پس از مخلوط کردن روزی ۱۰ گرم جوشانده در دو نوبت صبح و عصر میل شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد