نسخه کاملی از داروهای ضد افسردگی


نسخه کاملی از داروهای ضد افسردگی

نسخه کاملی از داروهای ضد افسردگی

داروهای ضد افسردگی

amitriptylineآمی تریپ تیلینشکل دارو: قرص های ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ میلی گرمی، آمپول ۱۰ و ۱۰۰ میلی گرمی.موارد مصرف: درمان افسردگی، دردهای با ریشه عصبی، در درمان شب ادراری کودکان، میزان مصرف: در درمان افسردگی ابتدا ۷۵ میلیگرم ( در نوجوانان و سالمندان ۳۰ تا ۷۵ میلی گرم ) و سپس افزایش تدریجی عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، خشکی دهان، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیتجنسی، یبوست، اشکال در ادرار کردن،.نکات ضروری:  برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. ۷ به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.کلومیپرامینclomipramineشکل دارو: قرص های ۱۰ و ۲۵ میلی گرمی.موارد مصرف: درمان افسردگی، ترسی.میزان مصرف: در درمان افسردگی ابتدا ۱۰ میلیگرم در روز و سپس در صورت نیاز افزایشتدریجی.عوارض: خواب آلودگی، خشکی ئهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرار کردن، عوارض قلبی.نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. ۷ به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.دزیپرامینdesipramineشکل دارو:قرص.موارد مصرف: درمان افسردگی.میزان مصرف: ۳ قرص روزانه و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی.عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرار کردن،نکات ضروری:برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است.  به علت اثرات خواب آلودگی، آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.Doxepin دوکسپینشکل دارو:قرص،موارد مصرف: درمان افسردگی.میزان مصرف: ابتدا روزی ۷۵ میلی گرم و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی.عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست.نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.فلوکسیتینfluoxetineشکل دارو: کپسول ۲۰ میلی گرمی.موارد مصرف: ضد افسردگی، ضد وسواس.میزان مصرف: درمان افسردگی، روزانه ۶۰ میلی گرم. در درمان وسواس، ابتدا روزانه ۲۰ میلی گرم و در صورت نیاز، افزایش تدریجی. عوارض: عوارض قلبی، تاری دید، اختلال جنسی، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تهوع، یبوست، اشکال در ادرار کردن». نکات ضروری:  برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است.به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.نام تجاری: نام تجاری این دارو « پروزاک » میباشد.ماپروتیلینmaprotilineشکل دارو: قرص های ۲۵ و ۷۵ میلی گرمی.موارد مصرف: درمان افسردگی. میزان مصرف: در ابتدا ۲۵ تا ۷۵ میلی گرم و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی، عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع،اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرار کردن».نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. به علت اثرات خواب آلودگی آن، هنگام رانندگی مراقب باشید.Nortriptyline نوروترییپتیلینشکل دارو: قرص، کپسول، موارد مصرف: درمان افسردگی و شب ادراری کودکان. میزان مصرف: در افسردگی، ابتدا با مقادیر کم شروع شده و سپس افزایش تدریجی تا ۷۵ یا ۱۰۰ میلی گرم در روز. در شب ادراری کودکان ۷ ساله، ۱۰ میلیگرم، کودکانن ۸ تا ۱۱ ساله، ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم و کودکان بیش از ۱۱ ساله، ۲۵ تا ۳۵ میلی گرم در شب تجویز می گردد. عوارض: عوارض قلبی، یبوست، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، اشکال در ادرار کردن،، نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو و حداقل دو هفته زمان لازم است. به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.ترانیل سیپرامینtranylcypromineشکل دارو:قرص. موارد مصرف: درمان افسردگی.میزان مصرف: روزانه ۲ قرص.عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، ، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، یبوست، اشکال در ادرار کردن،.. نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. ۷ به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مواظب باشید. Trazodone تراز ودونشکل دارو:قرص، موارد مصرف: درمان افسردگی. میزان مصرف: ابتدا روزی ۳ قرص و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی، عوارض: عوارض قلبی، یبوست، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن، تاری دید، تهوع، اختلال در فعالیت جنسی، اشکال در ادرار کردن. نکات ضروری:  برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است. به علت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.Trimipramineتریمیپرامینشکل دارو: قرص های ۲۵ و ۱۰۰ و میلی گرمی، قطره . موارد مصرف: ۵۰ تا ۷۵ میلی گرم در روز و سپس در صورت نیاز افزایش تدریجی.عوارض: عوارض قلبی، خواب آلودگی، خشکی دهان، افزایش اشتها و وزن،نکات ضروری: برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل دو هفته زمان لازم است بهعلت اثرات خواب آلودگی آن، در هنگام رانندگی مراقب باشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد