نسخه کاملی از ماساژ بازوها…!!


نسخه کاملی از ماساژ بازوها…!!

نسخه کاملی از ماساژ بازوها...!!

 ماساژ بازوها

اگر بخواهید برای قسمتی از بدنتان دلسوزی کنید بهتر است آن قسمت بازوهای شما باشند. زیرا این اندام ها هیچ وقت شانس استراحت کامل را ندارند. آنها همواره در حالت نیمه انقباض به سر میبرند. ماهیچه های بالای بازو (عضله دو سر و عضله سه سر) هر دو و هم زمان کار میکنند و به نوبت منقبض و آزاد می شوند. با بازوهایتان مهربان باشید و سعی کنید چند لحظه ای در طولی روز به ماساژآنها بپردازید این کار به شما کمک میکند که در این اندام ها آسودگی به وجودآورید، تنش های انباشته شده را دور بریزید و جریان خون را افزایش دهید. 0۱. در حالی که دست هایتان کاملا رو به جلو کشیده شدهاند و کف دستهایتان بهسمت خارج قرار دارد انگشتانتان را در هم حلقه کنید. دستها را خم نکنید و تا حد ممکن آنها را راست نگهدارید. سپس آنها را ابتدا به یک سو نوسان دهید و به آرامی به جای اول برگردانید. سپس به سمت دیگر. پس از اینکه چند بار نوسان دست هایتان را به هر دو سمت انجام دادید، آنها را در بالای سرتان برای چند لحظهای کشیده نگه دارید.در آخر دستهای خود راسر جای اول برگردانید. 62.هر کدام ازعضلات را بین انگشتان خود بفشارید و آن را از استخوان جدا کنید. سپس با حرکاتی شبیه به ورز دادن خمیر، فشار دادن و لوله کردن ماهیچه ها را انجام دهید.  8۳. یکی از نقاط نیرویی که بسیار مورد استفاده دارد ۱۴ LI است که در پایین سمت بیرونی ماهیچه ی باربر واقع است. تحریک این نقطه، به ویژه برای آسوده نمودن بازو،گردن و شانه و رفع تنش از آنها مفید است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد