نسخه گیاهی برای انواع مالیخولیا…


نسخه گیاهی برای انواع مالیخولیا…

نسخه گیاهی برای انواع مالیخولیا...

نسخه برای انواع مالیخولیا

هليله سياه ۱۵ گرم- گاوزبان ۱۰ گرم- هليله کابلی ۱۵ گرم- بادرنجویه ۱۰ گرم -پوست هليله زرد ۱۰ گرم اسطو خودوس ۱۵ گرم- آمله مقشر ۱۰ گرم- بسفایج ۱۰ گرم -ابریشم مقرض ۱۰- گرم مصطکی ۳۰ گرم شاه تره ۵ گرم -تخم گشنیز ۵ گرم.همه را نرم کوبیده، سه برابر همه داروها عسل اضافه کرده، روزی سه قاشقمرباخوری میل نمایند.نسخه دیگر (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای اعصاب و تب مؤثر است)گل گاوزبان ۵ گرم -صندل سفید ۵ گرم- تخم گشنیز ۵ گرم تخم بالنگو ۱۵ گرم ابریشم مقرض ۱۰ گرم فرنجمشگ ۱۵ گرم-بهمن سفید ۲۰ گرمهمه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل حل کرده، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.نسخه (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای وسواس، خفقان و ضعف قلب نیز مفید است)آب سیب ۲۵۰ گرم گلاب ۲۵۰ گرم آب به ۲۵۰ گرم عرق گاوزبان ۲۵۰ گرم آب امرود ۲۰۰ گرم عرق صندل ۲۵۰ گرم عرق بیدمشک ۲۵۰ گرم نبات نیم کیلوهمه را جوشانیده تا به قوام آید روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

جنون مانيا

این بیماری را جنون سبعی یا جنون درندگان گویند، صاحب این بیماری هر چه را ببیند می شکند، میزند، پاره می کند و مرتباً میخواهد به اطرافیان حمله ور شود این بیماری بیشتر در اثر حالات سوداوی و صفراوی زیاد دیده می شود.

مانیا با حالت سوداوی شدید 

پوست لاغر و چسبیده به بدن و پوست تیره رنگ و گرفته و اکثر با حالت خاموشی و ساکت، اما اگر شروع به سخن کند به زودی دست بردار نیست و مرتباً تکرار می کند و اگر عصبانی شد دیرتر فرو می نشیند گاهی به قصد خودکشی کاری را انجام می دهد. مانیا با حالت صفراوی شدید کثرت اضطراب، سرعت، شرارت، و سرعت زوال عقل یعنی زود عصبانی می شوند و زود هم فرو می نشینند، در همی کلمات، زایل شدن عقل، کثرت کلام بیهوده از علائم این مرض است.

درمان مانیا:

برحسب علت مرض درمان را بایستی شروع کرد و بایستی ماء الشعیر (آب جو اسلامی) و محرکات قلب و بدن تجویز شود، در صورت یبوست مزاج آب تمرهندی، آب آلو و شربت نیلوفر به کار می برند. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد